งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร (Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus) วิทยาเขต สกลนคร

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ศูนย์กลาง นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์

3 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ Self Assessment Report : SAR

4 วัฒนธรรมองค์กร รักองค์กร ต้องการความสำเร็จ รักการเรียนรู้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม การทำงานคือความสุข มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นสากล Self Assessment Report : SAR

5 การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ระดับประเทศ
ความท้าทายในอนาคต การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ระดับประเทศ Self Assessment Report : SAR

6 นโยบายการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มุ่งมั่นสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม โดยใช้หลักคุณธรรมนำการศึกษา Self Assessment Report : SAR

7 ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
Input Process Output Outcome ระบบ 5 ส ระบบ ISO ระบบ PMQA TQF : HEd 1. ประเมินภายใน 9 องค์ประกอบ 2. ประเมินภายนอก 7 มาตรฐาน 3. รายงาน กพร. ใน 4 มิติ 4. รายงานประจำปี PART (สงป.) 5. รายงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯ ประจำปี 6. ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

8 SAR (มหาวิทยาลัย/สมศ.)
P D C A ระบบ 5 ส ISO 9000 QA การแก้ไขปรับปรุง ทำให้เกิดมาตรฐาน ระบบบริหารนโยบาย SAR (กพร.) SAR (มหาวิทยาลัย/สมศ.) DATA

9 เอกสารคุณภาพของระบบ ISO 9001:2008
คู่มือคุณภาพ (Quality Manual : QM) คู่มือขั้นตอนการทำงาน (Procedure Manual : PM) 1. วัตถุประสงค์ 5. คำจำกัดความ 2. ขอบข่าย ขั้นตอนการทำงาน (ระบบ) 3. เอกสารอ้างอิง (SD) 7. บันทึกคุณภาพ 4. เอกสารแนบ (FC,WI,A,FM) 8. เอกสารหลักฐาน เป้าหมายคุณภาพ ประจำปี 1. ตัวบ่งชี้ สกอ., ก.พ.ร., สมศ. (KPI เชิงคุณภาพ)/(CHE online เชิงปริมาณ) 2. ตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (KPI เชิงปริมาณ) KPI

10 โครงการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพด้วยเอ๊กเชลล์ ของวิทยาเขตสกลนคร 2.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) วิทยาเขตสกลนคร 3. โครงการกิจกรรม 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุง Audit Check list ตามข้อกำหนด ISO 9001:2008

11 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการความรู้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2. เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3. เครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9

12 สรุปคะแนนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับคณะ และ หน่วยงานเทียบเท่า
Self Assessment Report : SAR

13

14

15

16 จบการนำเสนอ Self Assessment Report : SAR


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google