งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ สำหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ สำหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ สำหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ สำหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟ้า Project Progress Monitoring System for Electrical-System Installation Business นางสาวสุธีรา หมื่นแสน รหัส

2 Scoping เนื่องจากธุรกิจรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภท SME มีการดำเนินงานของกิจการ ในด้านการวางระบบไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ และดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำหรับ องค์กร การทำงานของบุคลากรในกิจการจะดำเนินการออกปฏิบัติงานตามสถานที่รับ บริการ ซึ่งแต่ละสถานที่ต่างกัน มีระยะทางในการเดินทางและใช้เวลาในการ ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยกิจการทำการส่งบุคลากรออกปฏิบัติงานตามสถานที่ต่าง ๆ ในการติดตามผล การดำเนินงานของโครงการนั้น ผู้จัดการจะต้องเดินทางไปในสถานที่ปฏิบัติงานทุกที่ เพื่อทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งมี จำนวนมากและอยู่ในระยะทางที่ไกล

3 Scoping : Problem ไม่มีการวางแผนการดำเนินของโครงการ เนื่องจาก สถานที่ปฏิบัติงานแต่ละ โครงการอยู่ในระยะทางไกล ทำให้การรับรู้ข้อมูลการดำเนินโครงการ ของ ผู้เกี่ยวข้องทำให้ยาก การจัดทำตารางเวลางานในรูปเอกสาร ทำให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ ล่าช้า การติดตามงานเกิดความล่าช้าทำให้ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบางครั้งไม่ได้ตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการของกิจการ เกิดความไม่พึงพอใจต่อ งานที่ได้รับส่งมอบงาน

4 ระบบติดตาม ความก้าวหน้าโครงการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ จัดการข้อมูลพื้นฐานระบบ Project Manager บันทึกข้อมูลผลการติดตามโครงการ ผู้ดูแลระบบ บันทึกข้อมูลโครงการ ข้อมูลพื้นฐานระบบ Gantt Chart และ Critical Path ของโครงการ SMS แจ้งข้อมูลโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ระบบติดตาม ความก้าวหน้าโครงการ รายงานสรุประยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ SMS แจ้งความก้าวหน้าของโครงการ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ รายงานเปรียบเทียบสรุป ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการเบื้องต้น บันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป ในกิจกรรมหรือโครงการ ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปใน กิจกรรมหรือโครงการ SMS ข้อมูลโครงการ ข้อมูลผลการติดตามโครงการ Gantt Chart และ Critical Path ของโครงการ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ เจ้าของกิจการ

5 Present Demo VDO

6 ปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลโครงการที่จำเป็นสำหรับการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลผลการดำเนินโครงการ แต่ละ โครงการ ปัจจัยที่ของจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการส่งเอสเอ็มเอส (SMS) เนื่องจาก การส่งข้อมูล ผ่านระบบเอสเอ็มเอส (SMS) มีข้อจำกัดในจำนวนของตัวอักษร 70 ตัวอักษร

7 ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อ
ศึกษาข้อมูลทางด้านการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้มากยิ่งขึ้น ถ้าเป็นไปได้รับ ความร่วมควรทำเป็นลักษณะการติดตามความก้าวหน้าโครงการสำหรับกิจการขนาด กลางและขนาดใหญ่ ประยุกต์การออกแบบระบบให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยที่ผู้พัฒนาต้อง เรียนรู้การใช้งานทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้งานผ่านซอฟต์แวร์บนมือถือ ศึกษาวิจัยการพัฒนาต่อร่วมกับการเชื่อมโยงกับโปรแกรมแผนที่ของกูเกิ้ล (Google map API) ศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อในกิจการประเภทอื่น ที่มีลักษณการดำเนินงานเป็น โครงการในสถานที่ต่าง ๆ อันได้แก่ กิจการรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ สำหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google