งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้านโครงการอบรมผู้บริหารครั้งที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้านโครงการอบรมผู้บริหารครั้งที่ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้านโครงการอบรมผู้บริหารครั้งที่ 6
ให้ท่านแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็น 3 ระดับ (ภาพรวมมหาวิทยาลัย / KAP / สกอ.) ให้ท่านยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบภารกิจตามปณิธานเป็นเลิศด้านเกษตรกรรมในระดับนานาชาติ ทั้ง 3 ช่วง ได้แก่ 5 ปี 10 ปี และ15 ปี ให้ท่านวิเคราะห์ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับแนวโน้มทิศทางเกษตร ให้ท่านวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์ใดที่ควรพัฒนาเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย (KAP) และให้ทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการพัฒนา KAP ที่ท่านเสนอ

2 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มี 3 แนวทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ภาพรวม ความเป็นผู้นำด้านเกษตรในระดับนานาชาติ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ อุทยานความรู้ด้านเกษตร ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตัวเก่ง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ตามภารกิจ สกอ มาตรฐานการบริหารการศึกษา เป้าหมาย

3 ภารกิจตามปณิธานเป็นเลิศด้านเกษตรกรรมในระดับนานาชาติ
Ecology Green & Clean Life long learning Clustering CSR Social Business Quality of Life Knowledge Based Competencies based Area based Agenda based แผน 15 ปี Climate Smart Agri Eco- Agri กลยุทธ์ระดับโลก Green Agri Food safety แผน 10 ปี Wisdom of Agriculture Organic U Biodiversity แผน 5 ปี การตอบสนองท้องถิ่น

4 Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong
ขีดความสามารถของแม่โจ้ Network and collaboration New Knowledge New Technology Culture Learning University leader Internationalization Professional Lean management แนวโน้มทิศทางของเกษตร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม การขาดแคลนอาหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมใหม่ สังคมเกษตร อาชีพทางการเกษตร 10.0 Strong 6.7 Average 3.3 Weak 1.0 High 6.7 Medium 3.3 Low 1.0 Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong

5 ตัวอย่างแผนที่ยุทธศาสตร์เกษตร-อุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็น ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้าง การผลิตใหม่ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม คุณภาพ บุคลากร การผลิตที่สะอาด ผลิตภาพ การผลิต เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ Food safety Purpose fit for today challenges and ready for tomorrow task ตลาดลาง สินค้าเกษตร สินค้า สร้างสรรค์ การผลิตเชิงนิเวศ Capacity Best use of resource สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน Enabling process high performing organisation ปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษี การวิจัยพัฒนา พัฒนาทรัพยากร น้ำ ดิน พัฒนาภูมิปัญญา เกษตรกร โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistic Future capabilities for future success ปรับโครงสร้างการผลิต พืชและปศุสัตว์ การจัดหาแหล่งทุน

6 แผนที่ยุทธศาสตร์เกษตร-อุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็น ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้าง การผลิตใหม่ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม คุณภาพ บุคลากร การผลิตที่สะอาด ผลิตภาพ การผลิต เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ Food Supply chain Purpose fit for today challenges and ready for tomorrow task ตลาดลาง สินค้าเกษตร สินค้า สร้างสรรค์ พืชอนุรักษ์และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม Capacity Best use of resource สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน เทคโนโลยีก่อนเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว Enabling process high performing organisation ปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษี การวิจัยพัฒนา พัฒนาภูมิปัญญา เกษตรกร โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistic พัฒนาทรัพยากร น้ำ ดิน Future capabilities for future success ปรับโครงสร้างการผลิต พืชและปศุสัตว์ การจัดหาแหล่งทุน

7 แผนที่ยุทธศาสตร์เกษตร-อุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็น ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้าง การผลิตใหม่ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม คุณภาพ บุคลากร การผลิตที่สะอาด ผลิตภาพ การผลิต เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ Farm to Table Purpose fit for today challenges and ready for tomorrow task ตลาดลาง สินค้าเกษตร สินค้า สร้างสรรค์ พืชอนุรักษ์และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม Capacity Best use of resource สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน เทคโนโลยีก่อนเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว Enabling process high performing organisation ปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษี การวิจัยพัฒนา พัฒนาภูมิปัญญา เกษตรกร โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistic พัฒนาทรัพยากร น้ำ ดิน Future capabilities for future success ปรับโครงสร้างการผลิต พืชและปศุสัตว์ การจัดหาแหล่งทุน

8 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ KAP ยุทธศาสตร์ KAP แผนที่ยุทธศาสตร์ KAP
Climate Smart Agri Eco- Agri ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Green Agri Wisdom of Agriculture เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ KAP เป้าประสงค์ KAP ยุทธศาสตร์ KAP แผนที่ยุทธศาสตร์ KAP KAP=Knowledge Agricultural Park Key transformer

9 ตัวเก่งของ KAP.คืออะไร ฐานความรู้วิสาหกิจต่างๆ ลำไย ส้ม ลิ้นจี่
Portfolio strategies competes through its products and business units. ลำไย ส้ม ลิ้นจี่ สมุนไพร ข้าว ข้าวโพด กล้วยไม้ ดอกไม้เมืองหนาว ผลไม้เมืองหนาว ยุทธศาสตร์ KAP เป้าประสงค์ KAP ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ มาตรการแนวทาง Input Process Output Outcome ระบบ กลไก พัฒนา สร้าง ปรับปรุง ให้ดีขึ้น ขยายผล ให้สมบูรณ์

10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของตัวเก่งใน KAP ไล่ทีละวิสาหกิจ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือ ในภูมิภาค เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การเกษตร เชิงนิเวศที่สะอาด องค์ความรู้ใหม่ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ผู้เชียวชาญ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือ ภายในภายนอก เทคโนโลยี ที่ทันสมัย Lean production การผลิตเชิงนิเวศ ทักษะบุคลากร ฐานการผลิตใหม่ Purpose fit for today challenges and ready for tomorrow task สินค้าอุตสาหกรรมNiches อุตสาหกรรมที่ สร้างคุณค่าร่วม ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม พลังงาน ตลาดในและ ต่างประเทศ Product technology Product development เทคโนโลยีสะอาด /สีเขียว Eco industrial town Product champion Capacity Best use of resource ยุทธศาสตร์ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ Cluster พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน Supply chain Linkage การวิจัยพัฒนา พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนวัตกรรม พัฒนาระบบการผลิต แบบ Lean นวัตกรรมกระบวนการผลิต คุณภาพ ต้นทุน ความเร็ว หลากหลาย Enabling process high performing organisation Outsource Procurement ปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษี แผนที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน Logistic Transportation Service provider Data based พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อธุรกิจ Future capabilities for future success ปรับโครงสร้างการผลิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภูมิปัญญา Funding


ดาวน์โหลด ppt การบ้านโครงการอบรมผู้บริหารครั้งที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google