งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำ การจูงใจ การจูงใจคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำ การจูงใจ การจูงใจคืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำ การจูงใจ การจูงใจคืออะไร
ตอนที่ 6 การจูงใจ การจูงใจคืออะไร “การจูงใจ” หมายถึง การกระทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดพฤติกรรมในทางที่ต้องการ “การจูงใจ” จึงเป็นเหมือน เป็นแรงขับภายในที่ทำให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการทำงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่องค์การคาดหวัง

2 การจูงใจ พื้นฐานที่สำคัญในการจูงใจ
ผู้นำ การจูงใจ พื้นฐานที่สำคัญในการจูงใจ ความต้องการ (Needs) แรงขับ (Drives) พฤติกรรม (Behavior) เป้าหมาย (Goals)

3 ผู้นำ การจูงใจ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ
“แนวคิดพื้นฐานความต้องการของมนุษย์” 1. ความต้องการทางร่างกาย 2. ความต้องการความปลอดภัย 3. ความต้องการทางสังคม 4. ความต้องการได้รับรับความยกย่องสรรเสริญ 5. ความต้องการความสำเร็จสมหวังในชีวิต

4 ผู้นำ การจูงใจ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ
“การจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชิ้นของงาน การให้โบนัสกับผู้ปฏิบัติงานได้ผลในระยะสั้นเท่านั้น”

5 ผู้นำ การจูงใจ ปัจจัยที่สำคัญในการจูงใจ 2. การยอมรับ 3. ความก้าวหน้า
1. สัมฤทธิผลของงาน 2. การยอมรับ 3. ความก้าวหน้า 4. ความสนใจ 5. ความรับผิดชอบ 6. การมีส่วนร่วมในการทำงาน

6 ผู้นำ การจูงใจ การป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจ 2. นโยบาย 3. ความมั่นคง
1. สภาพการทำงาน 2. นโยบาย 3. ความมั่นคง 4. ผลตอบแทน 5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6. การมีส่วนร่วมในการทำงาน 7. สถานภาพตำแหน่ง

7 ผู้นำ การจูงใจ ประเภทของการจูงใจ 1. การจูงใจภายนอก - รางวัล เงินเดือน
- ตำแหน่ง หน้าที่การงาน - ความมั่นคงในการทำงาน 2. การจูงใจภายนอก - ความรัก - ความเป็นกันเอง - ความเอื้ออาทรต่อกัน

8 ผู้นำ การจูงใจ ความพึงพอใจในการทำงาน 1. ลักษณะงาน 2. ความก้าวหน้า
3. การยอมรับ 4. ความรับผิดชอบ 5. สัมฤทธิผลของงาน

9 ผู้นำ การจูงใจ การจูงใจคนเป็นเรื่องยาก จงเลิกการทะนงตัว “ขอให้ดูเยี่ยงรวงข้าวที่อ่อนน้อมเพียงใด ย่อมหมายถึงรวงข้าวนั้นมีเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์เต็มรวง ต่างกับรวงข้าวที่มีเมล็ดลีบ รวงย่อมชูตรง ประกาศความไม่มีคุณค่า”


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำ การจูงใจ การจูงใจคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google