งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน t_montipa@hotmail.com 0839893128
หลักการบริหาร อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน

2 วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายความหมายการบริหาร
สามารถอธิบายหลักการและกระบวนการบริหาร

3 เนื้อหา การบริหาร: ความหมาย หลักการบริหาร

4 การบริหาร (Management)
คืออะไร?

5 การบริหาร (Management)
ความหมาย การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่น

6 การบริหาร (Management)
ความหมาย กิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 การบริหาร (Management)
ความหมาย กระบวนการทำงานกับคนและวัตถุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

8 การบริหาร (Management)
ความหมาย กระบวนการทำงานกับคนและโดยอาศัยคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

9 การบริหาร (Management)
ความหมายของการบริหารเป็นการทำงานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมคืออาศัยกลุ่มคนที่รวมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบให้งานสำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของคนอื่น

10 ลักษณะและงานขององค์การ
มีวัตถุประสงค์ (organizational purposes) มีการแบ่งงานกันทำ (division of labor) มีสายบังคับบัญชาแบ่งเป็นชั้น ลดหลั่นกันลงมา (hierarchy of authority)

11 ระบบบริหาร ระบบบริหารที่ดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ทรัพยากรที่ใช้ (resource input) กระบวนการแปรรูป (transformation process) ผลผลิต (product output)

12 ระบบบริหาร Resource Input Process Product Output Transformation
Feedback

13 ผลการปฏิบัติของผู้บริหาร
Productivity = Quantity + Quality + Resource ผลการผลิตที่สูงสุดคือได้งานปริมาณมากที่สุด ได้คุณภาพดีที่สุด และใช้ทรัพยากรประหยัดที่สุด

14 คุณภาพชีวิตในการทำงาน
Quality of work life

15 คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี
การได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับงานที่ทำ การทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น มีโอกาสก้าวหน้าในงานและมีความเติบโตในอาชีพ งานที่ทำไม่ละเมิดสิทธิส่วนตัว ไม่ก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัว องค์การหรือสถานที่ทำงานเป็นสังคมของคนที่ทำงานด้วย มีความรัก มีความภาคภูมิใจในงานและองค์การที่คนนั้นทำงานอยู่

16 บทบาทของผู้บริหาร บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Role)
บทบาททางด้านข้อมูล (Informational Role) บทบาทในการตัดสินใจ (Decisional Role)

17 บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หัวโขน (Figurehead) ผู้นำ (Leader) ผู้ประสานงาน (Liaison)

18 บทบาททางด้านข้อมูล ผู้รับข้อมูล (Monitor)
ผู้กระจายข้อมูล (Disseminator) ผู้แถลงข่าว (Spokeperson)

19 บทบาทในการตัดสินใจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
ผู้แก้ไขความขัดแย้ง (Disturbance Handler) ผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) ผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator)

20 ทักษะทางการบริหาร ทักษะทางด้านการทำงาน (Technical Skill)
ทักษะทางด้านมนุษย์ (Human Skill) ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skill)

21 ปัจจัยการบริหาร ปัจจัยการบริหารที่สำคัญ คือ 3Ms คน (Men) เงิน (Money)
วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ (Materials)

22 ปัจจัยการบริหาร คน (Men) เงิน (Money)
วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้(Materials) อำนาจหน้าที่ (authority) เวลา (time)

23 ปัจจัยการบริหาร ระยะหลัง มีผู้เสนอว่าปัจจัย 5 ที่กล่าวมายังไม่พอ ควรเพิ่มอีก 2 คน (Men) เงิน (Money) วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้(Materials) อำนาจหน้าที่ (authority) เวลา (time) จิตใจในการทำงาน (mind) อุปกรณ์อำนวยความสะดวก (facilities)

24 หน้าที่ของผู้บริหาร การเป็นผู้นำ การจัดระเบียบ การประสานงาน
การรับผิดชอบ

25 หน้าที่ทางการบริหารสมัยใหม่
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) การควบคุม (Controlling)

26 ระดับของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager)
ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Manager) ผู้บริหารระดับต้น (First-Level Manager)

27 การประกันคุณภาพหน่วยงาน
P = Plan D = Do C = Check A = Act ตัวบ่งชี้คุณภาพ KPI คือ Key Performance Index รายงานการประเมินตนเอง SAR คือSelf Assessment Report

28 คำถามให้เลือก โรงฆ่าสัตว์ โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล

29 คำถามให้เลือก เตียง สตางค์ ตู้กับข้าว ปี๊บ

30 คำถามให้เลือก ตะหลิว พลั่ว ช้อน บุ้งกี๋

31 คำถามให้เลือก แฟ๊บ แปรงสีฟัน สบู่ น้ำยาล้างจาน

32 คำถามให้เลือก เสือโคร่ง งูเห่า หมูป่า สุนัข

33 ข้อ1: ข้อนี้ถามว่า ถ้าไม่สบายหนัก ท่านจะไปไหน
ข้อ2: ข้อนี้ถามว่า ถ้าไปจ่ายตลาด ท่านจะเอาอะไรไป ข้อ3: ข้อนี้ถามว่า ท่านใช้อะไรตักข้าวเข้าปาก ข้อ4: ข้อนี้ถามว่า ท่านใช้อะไรอาบน้ำ ข้อ5: ข้อนี้ถามว่า ท่านชอบทานเนื้ออะไร วัตถุประสงค์: เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการรู้จักใช้ กระบวนการทางความคิดก่อนลงมือปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google