งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดองค์การ

2 หลักขั้นพื้นฐานในการจัดองค์การ
การผสมผสานปัจจัยขององค์การคือความแตกต่างกัน และการรวมเข้าด้วยกันเพื่อทำให้งานขององค์การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ วิธีการในการรวมความแตกต่างด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงานวางแผน และบทบาทในการติดต่อ

3 โครงสร้างองค์การ ระบบการติดต่อสื่อสารและอำนาจบังคับบัญชาที่เชื่อมต่อคนและกลุ่มคนเข้าด้วยกันเพื่อทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์การ โครงสร้างองค์การแบ่งเป็น - โครงสร้างองค์การที่เป็นทางการ - โครงสร้างองค์การที่ไม่เป็นทางการ

4 การแบ่งเป็นแผนกงาน การจัดโครงสร้างโดยการรวมกลุ่มงานเข้าด้วยกันเพื่อให้คนทำงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

5 การแบ่งเป็นแผนกงาน การแบ่งงานเป็นแผนกงานตามหน้าที่
การแบ่งงานเป็นแผนกงานตามผลิตภัณฑ์ การแบ่งงานเป็นแผนกงานตามอุปกรณ์ การแบ่งงานเป็นแผนกงานตามพื้นที่ การแบ่งงานเป็นแผนกงานตามลูกค้า การแบ่งงานเป็นแผนกงานตามเวลา การแบ่งงานเป็นแผนกงานตามจำนวนคน

6 สายการบังคับบัญชา อำนาจบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ
เอกภาพของคำสั่งสายการบังคับบัญชา

7 การรวบอำนาจและการกระจายอำนาจ
การบริหารแบบรวมอำนาจ ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างและพนักงานระดับล่างเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตาม การบริหารแบบกระจายอำนาจ ผู้บริหารมอบให้พนักงานระดับล่างเป็นผู้ตัดสินใจบางอย่างได้

8 การมอบหมายงาน ผู้บริหารที่มอบหมายงานไปให้คนอื่นทำนั้นเป็นเพียงการมอบหมายอำนาจและหน้าที่เท่านั้น แต่ความรับผิดชอบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงานยังคงมีอยู่ไม่ได้มอบไปด้วย

9 การจัดโครงสร้างองค์การ
โครงสร้างตามหน้าที่ (functional structure) โครงสร้างองค์การตามหน่วยงาน (divisional structure) โครงสร้างองค์การแบบผสม (hybrid structure) โครงสร้างองค์การแบบแมททริกซ์ (matrix structure)

10 การจัดโครงสร้างองค์การ
โครงสร้างตามหน้าที่แบ่งแผนกงานโดยจัดคนที่มีทักษะอย่างเดียวกันอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน โครงสร้างองค์การตามหน่วยงานโดยกำหนดให้คนที่มีทักษะต่างๆ กัน ทำงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน โครงสร้างองค์การแบบแมททริกซ์เป็นการแบ่งแผนกงานที่มี่หน่วยงานเป็นโครงการกับหน่วยงานที่จัดตามหน้าที่อยู่ในองค์การที่ทำให้มีผู้บังคับบัญชาสองคน โครงสร้างองค์การแบบผสมมีหลายๆ แบบอยู่ในองค์การเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt การจัดองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google