งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML เบื้องต้น ธวัชชัย สลางสิงห์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML เบื้องต้น ธวัชชัย สลางสิงห์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML เบื้องต้น ธวัชชัย สลางสิงห์

2 HTML เบื้องต้น ประวัติความเป็นมา HTML

3 ความเป็นมาของ HTMLMakeup L
HTML >> HyperText Markup Language ภาษาที่ใช้สำหรับสร้าง เอกสารแบบ HyperText ข้อความใน เอกสารที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลต่างๆได้ Tim Berners-Lee ปี 1990 มีการพัฒนาและถูกนำไปใช้อย่าง แพร่หลาย จึงกำหมดรูปแบบมาตรฐาน ขึ้น

4 ความเป็นมาของ HTMLMakeup L
HTML 1.0 เกิดขึ้นในปี 1993 โดย Tim Berners-Lee and Dave Ragget กำหนดให้เอกสาร HTML ไม่ว่าเขียน ด้วยมาตรฐานใดๆ ต้องไม่ทำให้ เอกสารที่สร้างนั้นอ่านไม่ได้ HTML พัฒนาโดย IETF (Internet Engineering Task ForceX) มุ่งหวังให้สามารถเปิดแสดงผลกับ บราวเซอร์ที่ใช้งานทั่วไป

5 ความเป็นมาของ HTMLMakeup L
HTML 3.0 ในปี 1995 ยังมีการ พัฒนา HTML เพิ่มการทำตาราง ปรับข้อความรอบภาพ และช่วยให้ บราวเซอร์ย้อนกลับไปดูเว็บเพจหน้าที่ เคยชมก่อนได้ดีกว่าเวอร์ชั่น 2.0 HTML 3.2 ในปี 1996 เพิ่ม element และ attribute ที่ทำงาน ร่วมกับบราวเซอร์หลายๆตัวมากขึ้น

6 ความเป็นมาของ HTMLMakeup L
HTML 4.0 ในปี 1997 องค์กรกลาง ที่ชื่อว่า W3C (the world wide web consortium) พัฒนาให้การแสดงผลให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย style sheet, frame, การฝังออบเจ็กของ โปรแกรมเสริมเพื่อแสดงภาพและเสียง การสร้างฟอร์ม และใช่ร่วมกับภาษา script แบบต่างๆ

7 ความเป็นมาของ HTMLMakeup L
HTML 4.1 W3C หยุดพัฒนา HTML เปลี่ยนมาเป็นภาษามาตรฐานใหม่ XHTML เพื่อขยายการใช้เว็บไปสู่อุปกรณ์ ต่างๆมากขึ้น แต่ยังคงให้มีการแสดงผล HTML ได้เหมือนเดิม HTML 5.0 ในปี 2012 W3C และ WHATWG ได้พัฒนาภาษาที่สามารถใช้ งานได้ทุกแพล็ตฟอร์ม และยังสามารถอ้าง ถึงเทคโนโลยีต่างๆและAPI อื่นๆได้ ทำ ให้การทำงานของ HTML เหมาะกับการ ทำ application และงาน multimedia มากขึ้น

8 ลักษณะของ HTML คำสั่งของภาษา html จะเรียกว่า แท็ก (tag) โดยคำสั่งแต่ละตัวจะอยู่ภายใน เครื่องหมาย < และ > หลักการเขียน tag html tag จะแยกเป็น 2 ส่วน แท็กเปิดและแท็ก ปิด โดยส่วนของแท็กปิดจะมีเครื่องหมาย slash(/) เช่น <title>…</title> กรณีที่มี tag ซ้อนกันให้ปิดแท็กในสุดก่อนแล้วไล่ปิด ตามลำดับ บางแท็กก็ไม่ต้องปิดก็ได้ <br> HTML จะเขียนตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้ แต่ XHTML ตัวใหญ่ตัวเล็กต่างกัน บางแท็กจะมีตัวกำหนดคุณสมบัติ (attribute) จะเขียนไว้หลักแท็ก เช่น <hr width=600 size=5>

9 โครงสร้างของ HTML

10 โครงสร้างของ HTML <html>….</html> tag แรกที่ต้องมี ในภาษา html บ่งบอกว่าเป็นเอกสาร html อยู่ที่จุดเริ่มและสุดท้ายของ เอกสาร <head>…..</head> กำหนด รายละเอียดหัวเอกสาร HTMl เช่น กำหนดชื่อเว็บเพจ <title>…</title> กำหนดรูปแบบสไตล์ซีท <body>….</body> ส่วนที่เป็นเนื้อหา ของเว็บเพจ

11 เครื่องมือที่ใช้สร้างเอกสาร HTML
เนื่่องจาก html เป็นการเขียน รูปแบบ ASCII text ธรรมดา จึง สามารถใช้โปรแกรม Text Editor ทั่วไปได้ เช่น Notepad และ EditPlus นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม web editor ที่สามารถแปลง graphic ให้เป็นภาษา HTML เช่น Frontpage, Dreamweaver, และ MUSE เป็นต้น

12 สร้างเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Notepad

13

14

15

16 HTML and XHTML XHTML (ย่อมาจาก Extensible Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่เกิดจากการนำ XML และ HTML มารวมกัน กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ HTML คำสั่งต่างๆนั้นก็ยังเหมือนกับ HTML แต่จะมีความ เข้มงวดในเรื่องโครงสร้างภาษามากกว่า และมีการตัด tag และ attribute ที่ล้าสมัยออกไป และเนื่องจาก html มีข้อเสียในการแสดงผลใน brownser ต่างๆ อาจไม่เหมือนกัน เช่น เว็บไซต์ที่ออกแบบอาจแสดงผล ออกมาสวยงามใน IE แต่ไม่สามารถแสดงผลสวยงามได้ใน browser อื่นๆ W3C จึงพัฒนา HTML4.0 โดยปรับปรุง ใหม่ ให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ browser ต่างๆได้พัฒนาโปรแกรมไปในแนวทางเดียวกัน

17 ข้อแตกต่างระหว่าง html และ xhtml
ค่าของ attribute ต้องอยู่ในเครื่องหมาย ".." เสมอ ใช้ attribute id แทน attribute name

18 ข้อแตกต่างระหว่าง html และ xhtml
ทุก XHTML element ต้องทำการปิดให้ เรียบร้อย ไม่เว้นแม้แต่ element ที่ไม่มี tag ปิด เช่น <br> จะต้องทำการปิด โดยใช้ เครื่องหมาย ' /' เป็น <br /> เป็นต้น

19 ข้อแตกต่างระหว่าง html และ xhtml
ทุก XHTML element ต้องเขียน tag, attribute และค่าของ attribute ด้วยตัวพิมพ์ เล็ก

20 ข้อแตกต่างระหว่าง html และ xhtml
เอกสาร XHTML จะต้องประกาศ DOCTYPE และจะต้องมี element html, head, title และ body/frame อย่างครบถ้วน เสมอ

21 Document Type Definitions
Document Type Definition (DTD) คือ ตัวกำหนด โครงสร้างของเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร HTML หรือ XHTML หรือ XML ก็ต้องมี DTD ด้วยกันทั้งนั้น แต่ใน HTML นั้นไม่ได้บังคับว่าต้องประกาศ Doctype การประกาศ <!DOCTYPE> ก็เพื่อบอกให้เว็บเบราเซอร์์ ทราบว่า เว็บเพจของเราใช้ภาษา HTML หรือ XHTML และคำสั่ง HTML/XHTML ที่ใช้เป็นรุ่นใด และบอกชนิด ของเอกสาร (Document Type Definition : DTD) ที่ใช้ ซึ่งจะช่วยให้เว็บเบราเซอร์แปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งในเอกสาร XHTML ว่าถูกต้องตามกฏเกณฑ์หรือไม่ ตาม DTD ที่ระบุ ไว้ในแถวแรกของเอกสาร ที่

22 Document Type Definitions

23 Document Type Definitions


ดาวน์โหลด ppt HTML เบื้องต้น ธวัชชัย สลางสิงห์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google