งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความฝันเกี่ยวกับ นศ. มหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความฝันเกี่ยวกับ นศ. มหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความฝันเกี่ยวกับ นศ. มหิดล
วิจารณ์ พานิช อภิปรายใน หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยนานาชาติ

2 Competency ของบัณฑิต ความเป็น พลเมือง 21st Century Professional Skills

3 การเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
สี่ห้องหัวใจ Teach Less Learn More PBL Project-Based Learning PLC การเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง Professional Learning Community

4 + 2L 3Rs + 7Cs Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics
Critical thinking & problem solving Creativity & innovation Collaboration, teamwork & leadership Cross-cultural understanding Communication, information & media literacy ( 2 – 3 ภาษา) Computing & media literacy Career & learning self-reliance Change Learning Leadership

5 Health Professionals for a New Century

6 Table III-1. Levels of learning
Objectives Outcome Informative Information Skills Experts Formative Socialization Values Professionals Transformative Leadership attributes Change agents Table III-1. Levels of learning

7 Maslow’s Theory of Motivation

8 วิธีจัดการเรียนรู้ 21st Century Skills
ใช้ PBL Team Learning Studio-Type Room นำเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้น และ.... ครู/อาจารย์ เป็น โค้ช facilitator พ่อแม่ คนในชุมชน / ในระบบบริการสุขภาพ

9 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ม. ธรรมศาสตร์ รศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Education) ๓ หน่วยกิต ๑๖ คาบ x ๓ ชม. กลุ่มคละคณะ ครั้งที่ ๑ ปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ ๒ เราทุกคนเป็นทั้งปัญหาและสาเหตุ แก้ที่ตัวเอง คิดโครงการ ครั้งต่อๆ ไปเป็น “ปฏิบัติการพลเมือง” (Service Learning) ลงพื้นที่ ดำเนินการแก้ไข ประเมินผล นำเสนอต่อเพื่อนในชั้น

10 วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ใช้การเรียนรู้แบบ PBL ได้ 21st Century Skills ได้รู้จักบ้านเมือง สังคม ชุมชน ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมใน ๑ จังหวัด ๑ มหาฯ ได้ (Service Learning) เป็นรูปธรรมของ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑

11 สร้าง 21st Century Thai Leaders
Teach Less Learn More PBL รับใช้ แผ่นดิน PLC การเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง


ดาวน์โหลด ppt ความฝันเกี่ยวกับ นศ. มหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google