งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของกระบวนการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของกระบวนการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของกระบวนการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ การประเมินผล ประสบการณ์การเรียนรู้

2 21st Century Skills

3 Core Subjects and 21st Century Themes
Language arts World languages Arts Mathematics Economics Science Geography History Government and Civics Basic competency in core subjects Global awareness Financial, economic, business and entrepreneurial literacy Civic literacy Health literacy Environmental literacy

4 Learning and Innovation Skills
Creativity and Innovation Critical Thinking and Problem Solving Communication and Collaboration

5 Information, Media and Technology Skills
Information Literacy Media Literacy ICT (Information, Communications & Technology) Literacy

6 Life and Career Skills FLEXIBILITY AND ADAPTABILITY INITIATIVE AND SELF-DIRECTION SOCIAL AND CROSS-CULTURAL SKILLS PRODUCTIVITY AND ACCOUNTABILITY LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY

7 Twenty-First Century Support Systems
1. Twenty-First Century Standards 2. Assessment of 21st Century Skills 3. Twenty-First Century Curriculum and Instruction 4. Twenty-First Century Professional Development 5. Twenty-First Century Learning Environments

8 กระบวนการของการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) กระบวนการของการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ การทดลองอย่างจริงจัง (Active Experimentation ) การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation) (Process of Experiential Learning) ความคิดรวบยอดเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization)

9 ขั้นตอนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้มีส่วนร่วมทั้งทางความคิด ร่างกาย อารมณ์ สังคม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใคร่ครวญ ด้วยการถามคำถามให้คิด ให้พิจารณาความรู้สึกขณะร่วมกิจกรรม ไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมอย่างรอบคอบ เชื่อมโยงเข้ากับความรู้เดิม ช่วยให้นักเรียนได้ปรับโครงสร้างความคิดกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ ให้ผู้เรียนสรุปมโนทัศน์ หลักการ กฎเกณฑ์ หรือตั้งสมมุติฐาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบมโนทัศน์ หลักการ กฎเกณฑ์ หรือสมมุติฐานกับโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมทั้งสังเกตประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

10 Project-based Learning
promoted by the Buck Institute for Education in the late 1990s an instructional method that provides students with complex tasks based on challenging questions or problems that involve the students' problem solving, decision making, investigative skills, and reflection that includes teacher facilitation, but not direction.

11 Project-based Learning
focused on questions that drive students to encounter the central concepts and principles of a subject hands-on Students form their own investigation of a guiding question, allowing students to develop valuable research skills as students engage in design, problem solving, decision making, and investigative activities

12 Project-based Learning
students learn from these experiences and take them into account and apply them to the world outside their classroom. promotes and practices new learning habits, emphasizing creative thinking skills by allowing students to find that there are many ways to solve a problem.

13 Project-based Learning
long-term, interdisciplinary and student-centered students often must organize their own work and manage their own time emphasis on students' collaborative or individual artifact construction to represent what is being learned

14 Project-based Learning
helps prepare students for the thinking and collaboration skills required in the workplace relies on learning groups

15 Project-based Learning: องค์ประกอบ
Create a Need to Know essential content and skills Open-ended Driving Question and Challenge Requires inquiry to learn and/or create something new Requires 21st Century Skills Allows some degree of student voice and choices Incorporate Feedback an Rivision Results in a Publicly Presented Product or Performance.

16 บทบาทของผู้สอน ผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศของความรับผิดชอบร่วมกัน ทำงานร่วมกับผู้เรียน วางกรอบของคำถามที่มีคุณค่า จัดโครงสร้างภาระงานอย่างมีความหมาย ฝึกสอน (coach) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะทางสังคม ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์และให้ข้อมูลย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของกระบวนการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google