งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกและความท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกและความท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลกและความท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑
ต่ออุดมศึกษา วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) ปี ๒๕๕๖ ที่ จ. เชียงราย ๓ ก.พ. ๕๗

2 ความท้าทาย ๖ ประการ ระบบโลก & ระบบประเทศ อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน การสร้างความรู้ ระบบการบริหารใหม่

3 ความท้าทาย ๖ ประการ ระบบโลก & ระบบประเทศ อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน การสร้างความรู้ ระบบการบริหารใหม่

4 http://www. independent. co

5 ความท้าทาย ๖ ประการ ระบบโลก & ระบบประเทศ อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน การสร้างความรู้ ระบบการบริหารใหม่

6 ไม่ใช่เข้าไปถ่ายทอด ค./เทคโนฯ
อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา พัฒนา & แข่งขัน ด้วยการสร้างนวัตกรรม Resources-based vs. Productivity-based vs. Innovation-based ของทุก sector ในสังคม ใช้ creativity / talent ในทุก sector ของสังคม อศ. เข้าไปทำมาหากิน ร่วมมือ เป็นภาคี ไม่ใช่เข้าไปถ่ายทอด ค./เทคโนฯ

7 ความเคลื่อนไหวของ OECD
University Engagement Engagement Australia

8 อุดมศึกษารับใช้สังคมไทย
รับใช้ทุก sector รับใช้ด้วยการเป็นภาคี ทำงานหลักของ อศ. : ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย รับใช้และสร้างรายได้ แก่สถาบัน อาจารย์ นศ. ... ทำงาน

9 ความท้าทาย ๖ ประการ ระบบโลก & ระบบประเทศ อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน การสร้างความรู้ ระบบการบริหารใหม่

10 การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
ไม่ใช่สอน ไม่ใช่ถ่ายทอด ค. เรียนโดยการสร้าง ค. ขึ้นภายในตน Active Learning, Learning by Doing PBL, WBL, RBL, SBL, IBL การเรียนรู้คือการทำงาน Authentic Learning Mastery Learning

11 ครู/อจ.แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่ครูสอน เป็นครูฝึก (coach), L. Facilitator มีทักษะชวน นร./นศ. ทำ reflection / AAR มีทักษะ Embedded Formative Assessment มีทักษะ Feedback ให้เกิด Forward Thinking มีทักษะวัด Annual Net Gain ของการเรียนรู้ ของศิษย์

12

13 เสพ สร้าง Constructionism

14 เรียนเพื่อฝึกทักษะภาวะผู้นำ
สร้างผู้นำแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่ผู้ตามแห่งศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐ Transformative Learning Change Agent Learning by Doing ไม่ใช่จากการรับถ่ายทอดความรู้ เรียน/ฝึก พัฒนาการรอบด้าน ทุกมิติ

15 เรียน/ฝึกเพื่อพัฒนา 5 ด้าน
ปัญญา อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ กาย เรียนให้ได้ทักษะ

16 คือการยึดมั่นถือมั่นความรู้ จนไม่กล้าคิด และลอง/แย้ง
Knowledge is relational ความรู้เป็นสมมติ (assumption) ปัญหาของการเรียนรู้ คือการยึดมั่นถือมั่นความรู้ จนไม่กล้าคิด และลอง/แย้ง

17 ความท้าทาย ๖ ประการ ระบบโลก & ระบบประเทศ อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน การสร้างความรู้ ระบบการบริหารใหม่

18 สร้างคนด้วยงานพัฒนาพื้นที่
คนจริง คนกล้า คนแกร่ง Transformative Learning  Change Agent / Leadership 21st Century Skills + Community Skills คนที่พัฒนารอบด้าน ไม่เพียงรู้วิชา คนที่ทำงาน & เรียนในพื้นที่ 50% ของเวลา เข้าถึง content ด้วย ICT

19

20 อุดมศึกษาเป็นปัญญาของแผ่นดิน
เราจะปล่อยให้แผ่นดินนี้ลุกเป็นไฟหรือ เราจะไม่หา root cause ของวิกฤติประเทศไทยหรือ เราจะเป็น part of the problems หรือจะเป็น part of the solutions ปัญหาจะไม่สามารถแก้ได้ชั่วข้ามคืน หรือการเลือกตั้ง วิกฤติคือโอกาส

21 อศ. เพื่อความเป็นธรรมในสังคม
SBL เพื่อสร้างสำนึกพลเมือง - ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล สร้างความเข้มแข็งทางปัญญา ในพื้นที่ ชุมชนสร้างความรู้ โรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ร่วมเรียนรู้และยกระดับการเรียนรู้

22 อศ. เพื่อความเป็นธรรมในสังคม
SBL เพื่อสร้างสำนึกพลเมือง - ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล สร้างความเข้มแข็งทางปัญญา ในพื้นที่ ชุมชนสร้างความรู้ โรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เป็น “คุณอำนวย” จัดการความรู้

23 สภา องค์กร ชุมชน ๑๗ ม.ค. ๕๗

24 ตั้งบริษัท ทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเชื่อมโยงกับสังคม
บ. จันทบูรรักษ์ดี ชุมชนริมน้ำจันทบูร ตั้งบริษัท ทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเชื่อมโยงกับสังคม

25 ความท้าทาย ๖ ประการ ระบบโลก & ระบบประเทศ อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน การสร้างความรู้ ระบบการบริหารใหม่

26 การสร้างความรู้ (การวิจัย)
การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ๑ ม. ๑ จ.; ๑ คณะ ๑ อำเภอ - มพ. & สกว. การพัฒนานำ การวิจัยตาม วิชาการรับใช้สังคม DBL/RBL - นศ. เรียนในพื้นที่ 50% ของเวลา ต่อยอดการวิจัยชาวบ้าน (สกว.)

27 S L R เป็นสิ่งเดียวกัน

28 ความท้าทาย ๖ ประการ ระบบโลก & ระบบประเทศ อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน การสร้างความรู้ ระบบการบริหารใหม่

29 ระบบการบริหารใหม่ เพื่อหนุน university – society engagement
ยกย่อง ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้ อจ./นศ. ออกไปเรียนรู้ในชุมชน มีหน่วย Real-Sector Engagement มีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ เขียนหลักสูตรใหม่ Work Load & Reward System วิธีเข้าสู่ตำแหน่งวิขาการ

30 สรุปความท้าทายต่อ อศ. ในยุคใหม่
การเรียนรู้ในยุค ไอซีที การเรียนคือการทำงาน ในสภาพจริง - Authentic Learning ให้บรรลุ รู้จริง - Mastery Learning คุณค่าแท้จริงของ อศ. - ในฐานะภาคีพัฒนา ค. อยู่ในการปฏิบัติ ปัญญาปฏิบัติ - Phronesis ระบบการจัดการใหม่


ดาวน์โหลด ppt โลกและความท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google