งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)
ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

2 1 3 4 2 การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode)
หน้าจอการปรับปรุง/แสดงข้อมูลหลัก

3 1 2 การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) (ต่อ)
ส่วนของการค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลตามออบเจคต่างๆ ที่ต้องการได้ โดยที่รูปแบบการค้นหาที่เป็นที่นิยมใช้ ได้แก่ การค้นหาตามชื่อออบเจค (Search Term) สามารถใช้ชื่อออบเจคในการค้นหาได้และใช้ “*” ในส่วนที่ไม่ระบุได้ เช่น *บุคคล* ระบบจะค้นหาข้อมูลที่มีคำว่า “บุคคล” มาให้ การค้นหาตามโครงสร้าง (Structure Search) เป็นการค้นหาตามโครงสร้าง ซึ่งจะได้ใช้เฉพาะกับบางออบเจคเท่านั้น เช่น ออบเจคหน่วยงาน สามารถใช้วิธีการค้นหาตามโครงสร้างได้ แต่ออบเจคตำแหน่งงาน ไม่สามารถใช้วิธีการค้นหาตามโครงสร้างได้ เป็นต้น 1 ส่วนของการแสดงผลข้อมูลที่ค้นหาได้ ระบบจะทำการแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาที่หน้าจอในส่วนนี้ ผู้ใช้งานสามารถดับเบิ้ลคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงรายละเอียดภาพรวม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาพรวมในหน้าจอส่วนที่ 3 2

4 3 การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) (ต่อ)
ส่วนของการแสดงรายละเอียดภาพรวม เมื่อผู้ใช้งานดับเบิ้ลคลิกเลือกข้อมูลจากหน้าจอส่วนที่ 2 ระบบจะแสดงรายละเอียดภาพรวมของข้อมูลที่ต้องการในหน้าจอส่วนนี้ ผู้ใช้งานสามารถดับเบิ้ลคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงรายละเอียดทั้งหมด ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลที่เลือกในหน้าจอส่วนที่ 4

5 4 การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) (ต่อ)
ส่วนของการแสดงรายละเอียดทั้งหมด เมื่อผู้ใช้งานดับเบิ้ลคลิกเลือกข้อมูลจากหน้าจอส่วนที่ 3 ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลที่ต้องการในหน้าจอส่วนนี้ ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกแต่ละ Tab เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลในแต่ละเรื่องได้ เช่น ถ้าต้องการแสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน ให้คลิกเลือก Tab Account assignment เป็นต้น

6 หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)
ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

7 การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode)
การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) เป็นวิธีการบันทึกปรับปรุงข้อมูลสำหรับระบบการจัดการโครงสร้าง องค์กรอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากแบบปกติ (Normal Mode) ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ ได้ผลลัพธ์การทำงานที่เหมือนกัน แต่การ ปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งานจะต้องทราบว่าจะปรับปรุงข้อมูลออบเจคใด (หน่วยงาน/ตำแหน่งงาน/ ตำแหน่ง) และปรับปรุงข้อมูลในกลุ่มข้อมูลใด โดยสามารถดำเนินการได้ทีละกลุ่มข้อมูล 4 1 2 3

8 การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) (ต่อ)
1 Plan Version (เวอร์ชั่นแผนงาน) : ระบุ 01 Current plan Object Type (ประเภทออบเจค) เช่น O : Organizational Unit หมายถึง หน่วยงาน S : Position หมายถึง ตำแหน่ง C : Job หมายถึง ตำแหน่งงาน Object ID (รหัสออบเจค) : ระบุเลือกรหัสออบเจคที่ต้องการ ========================================================================= 2 Infotype Name (ชื่อกลุ่มข้อมูล) ระบุเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล เช่น ออบเจค (Object) ความสัมพันธ์ (Relationships) คำอธิบาย (Description)

9 การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) (ต่อ)
Time Period (ช่วงเวลา) ระบุช่วงเวลาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล 3 ========================================================================= 4 เลือกฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google