งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 ระเบียบและคำสั่งข้อมูลข่าวสารทางราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑๕๔/๒๕๔๙

3 การจัดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายงานประจำปี ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการจัดองค์การ อำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีที่กำลังดำเนินการ ต่อ มติคณะ.../

4 ๑. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ (ต่อ)
มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีชั้นความลับหรือยกเลิกชั้นความลับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ รับผิดชอบ ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยเกี่ยวกับ การดำเนินการซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และควบคุมงาน

5 ๒. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้
เรื่องต่าง ๆ และมติคณะรัฐมนตรีที่ยังคงชั้นความลับไว้ เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายงานการสอบบัญชีแบบยาวและกระดาษทำการ

6 ๒. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ (ต่อ)
ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งหากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ ประเทศหรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หรือที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือกรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ กำหนดมิให้เปิดเผยหรือหากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือเอกชนโดยตรง

7 ๓. ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งให้เปิดเผยได้
ข้อมูลข่าวสาร ตาม ๒.๔ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือของหน่วยงานที่อาจ กระทบถึงประโยชน์ได้เสียที่บุคคลหรือเจ้าของ หน่วยงานนั้น ได้อนุญาตหรือไม่เสนอคำคัดค้าน ให้เปิดเผยได้ตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ ได้แจ้งให้ทราบภายในเวลาที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน) แล้ว

8 แผนภูมิการใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ขอใช้สิทธิ ๑. หน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ในบริเวณ ห้องสมุด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาคาร ๓) หน่วยงานส่วนกลางที่ครอบครอง หรือรับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร (กรณีไม่มีรายละเอียดข้อมูลอยู่ที่ห้องสมุด) ข้อมูลลงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนดูตามมาตรา ๙ ข้อมูลอื่นใดของราชการตามมาตรา ๑๑ ประสานงานและให้คำแนะนำ แจ้ง ผู้ขอใช้สิทธิ เปิดเผยไม่ได้ เปิดเผยได้ แจ้งหน่วยงานบันทึกทางทะเบียนและแจ้งผู้ขอใช้สิทธิ ผู้ขอใช้สิทธิยุติเรื่อง อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินัจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยไม่ได้ (ถึงที่สุด-ยุติเรื่อง) เปิดเผยได้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ รวบรวมทุกสิ้นเดือน เพื่อรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9 ๒. หน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
ผู้ขอใช้สิทธิ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ ๑ - ๑๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือรับผิดชอบดังนี้ ข้อมูลลงในราชกิจานุเบกษาตามมาตรา ๗ ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนดูตามมาตรา ๙ ข้อมูลอื่นใดของราชการตามมาตรา ๑๑ ประสานงานและให้คำแนะนำ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือรับผิดชอบดังนี้ ข้อมูลลงในราชกิจานุเบกษาตามมาตรา ๗ ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนดูตามมาตรา ๙ ข้อมูลอื่นใดของราชการตามมาตรา ๑๑ ประสานงานและให้คำแนะนำ แจ้ง เปิดเผยได้ ผู้ขอใช้สิทธิ เปิดเผยไม่ได้ แจ้งหน่วยงานบันทึกทางทะเบียนและแจ้งผู้ขอใช้สิทธิ ผู้ขอใช้สิทธิยุติเรื่อง อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินัจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยไม่ได้ (ถึงที่สุด-ยุติเรื่อง) เปิดเผยได้ สรุปผลทุกสิ้นเดือน ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการรวบรวม เพื่อรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google