งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. การพัฒนาบุคลากร. ๑. การพัฒนาบุคลากร ๑. การแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทาง -การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. การพัฒนาบุคลากร. ๑. การพัฒนาบุคลากร ๑. การแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทาง -การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. การพัฒนาบุคลากร

3 ๑. การแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทาง
-การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

4 -การตรวจสุขภาพประจำปี
๒.การประชุมชี้แจงประจำวัน/ ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ

5 ๓.จัดครูฝึกประจำ สภ. และฝึกอบรมตำรวจ และการฝึกทางยุทธวิธี
การฝึกยุทธวิธีตำรวจ

6 การฝึกการเจรจาต่อรอง,ชิงตัวประกัน

7 ๒. การพัฒนาระบบ

8 ๑. จัดให้มีห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.
๒.มีระบบฐานข้อมูล/แผนที่ปฏิบัติการ และทีมงานวิเคราะห์อาชญากรรม

9 ๓.ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ - มีการทดสอบระบบร่วมกับ ภ.จว.ปราจีนบุรี ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ น. ของสัปดาห์ ๔.ระบบ One Stop Service

10 ๕. จัดตำรวจชุมชนสัมพันธ์/ทีมงาน ปชส. สภ
๕.จัดตำรวจชุมชนสัมพันธ์/ทีมงาน ปชส.สภ. เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และแก้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ๖.ระบบรับแจ้งเหตุ (Call Center)/การควบคุมสายตรวจ/การรายงานผลให้ประชาชนทราบ

11 ๗.การบริหารงานให้มีสายการบังคับบัญชา และจัดกำลังให้เป็นชุดปฏิบัติการ
-มีคำสั่ง สภ.ฯ ที่ ๒๗๕/๒๕๕๕ ลง ๑๒ ธ.ค.๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ๘.บูรณาการทีมงานสอบสวน และสืบสวน

12 อาสาสมัครตำรวจบ้าน ร่วมตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรม
๙.การนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม อาสาสมัครตำรวจบ้าน ร่วมตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรม

13 ๓. การพัฒนาสถานที่

14 ๑. สถานที่ทำงาน ภายนอก ภายใน

15 ๒.สถานที่พักอาศัย ๓.รอบบริเวณสถานที่ทำงาน และที่พักอาศัย เน้นด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการที่ดี การปรับภูมิทัศน์ และการมีส่วนร่วมของตำรวจ/ครอบครัว

16 ๔. การพัฒนาสวัสดิการ

17 ๑. โครงการอาหารกลางวัน ๒. โครงการร้านค้าสวัสดิการ

18 ๓.โครงการเสริมรายได้ให้กับตำรวจ/ครอบครัว

19 ๕. การดำเนินการด้านอื่นๆ ที่สำคัญ/น่าสนใจ

20 ๑.จัดครูตำรวจ D.A.R.E. ไปทำการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด
แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ

21 ๖.การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแส

22 ๑.ก่อน ๑ ต.ค.๕๕ มีกี่เรื่อง ค้างกี่เรื่อง
- มีเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑ เรื่อง ไม่มีค้าง ๒. ๑ ต.ค.๕๕ ถึงปัจจุบัน มีกี่เรื่อง ค้างกี่เรื่อง - มีเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑๐ เรื่อง ไม่มีค้าง ๓.ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไร หน่วยนำเรื่องที่ร้องเรียนมาปรับปรุงแก้ไขอย่างไร -ส่วนใหญ่เป็นเรื่องยาเสพติด หน่วยได้นำเรื่องที่ร้องเรียนมาดำเนินการโดยการสั่งการให้ชุดสืบสวนของ สภ.ฯ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และทำการปราบปราบจับกุม ๔.เรื่องที่ค้างอยู่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จ - (ไม่มีเรื่องค้าง )

23 ๗. การดำเนินการตาม ประมวลจริยธรรม และ จรรยาบรรณของตำรวจ

24 ๑.โครงการที่ดำเนินการแล้ว
โครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีจิตใจในการให้บริการ โครงการจิตอาสา (พัฒนาวัดระเบาะไผ่)

25 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๕

26 ๘.การตรวจสอบอาวุธยุทธภัณฑ์ตามบัญชีทะเบียนคุมของหน่วย

27 อาวุธยุทโธปกรณ์ ชนิดอาวุธ จำนวนกระบอก จำนวนกระสุน หมายเหตุ ปลก.05 นาโต้ ปซด. 02 ปลย. เอ็ม 16 ปลย. 11 (เฮช.เค.) ปลย. เอฟ.เอ็น. 14 ปพม. 91 15 2 8 5 20 5,400 200 29,240 816

28 ๙. การฝึกยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตร. พ. ศ
๙.การฝึกยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตร.พ.ศ.๒๕๔๓ และฝึก ยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการฝึกหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน ตร.พ.ศ.๒๕๔๓

29

30 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ๑. การพัฒนาบุคลากร. ๑. การพัฒนาบุคลากร ๑. การแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทาง -การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google