งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาสำคัญ / ทางออกสำหรับ เด็ก ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓. วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กของ จังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาเด็กตาม ความต้องการของจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาสำคัญ / ทางออกสำหรับ เด็ก ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓. วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กของ จังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาเด็กตาม ความต้องการของจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาสำคัญ / ทางออกสำหรับ เด็ก ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

2 วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กของ จังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาเด็กตาม ความต้องการของจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

3 โครงการพัฒนาเด็ก ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด / อำเภอ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก / เยาวชน คาราวานเสริมสร้างเด็ก แผนโลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก การเก็บข้อมูลเด็ก

4 การบูรณาการ เชิงประเด็น เชิงพื้นที่ เป้าหมายเดียวกัน

5 อะไรคือความต้องการของ จังหวัด ตัวบ่งชี้ / ข้อมูลแสดงปัญหา นโยบายของจังหวัด ท้องถิ่นขอมา

6 ประเด็นท้าทาย / ภาวะเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ

7 แนวทางในการพัฒนา พรบ. คุ้มครองเด็ก พ. ศ. ๒๕๔๖ พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๕๐ WFFC แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน แผนพัฒนาครอบครัว กองทุน / สวัสดิการชุมชน

8 วิธีการ บ่งชี้ประเด็น ร่วมกัน ประ ชุม เวีย น

9 สถานะของสำนักงานพมจ. บ่งชี้ สถานการ ณ์ คุ้มครอง พัฒนาศักยภาพ

10 บทบาทของสำนักงานพมจ. enforcer จัดหา เร่งรัด enabler จัดระบบ ประชุม enhancer ส่งเสริม สนับสนุน

11 กลุ่มเป้าหมาย วัย เด็กอายุ ๕ ปีลง มา เด็กอายุ ๖ - ๑๒ปี เด็กอายุ ๑๓ - ๑๘ ปี สถานะ ในระบบ / นอก ระบบการศึกษา พิการ ปัญญาเลิศ คุ้มครองพิเศษ

12 ผู้ร่วมงาน / หน่วยงานเกี่ยวข้อง ภาคประชาชน เอกชน / NGO ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา รัฐ สื่อ องค์กรธุรกิจ CSR

13 โครงการ / กิจกรรมหลัก / ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต

14 ความเชื่อมโยงกับ wffc

15 แผนพัฒนาเด็ก / เยาวชน ด้าน มาตรการ / ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ( พื้นที่เป้าหมาย ) ชื่อ โครงกา ร กิจกรรม หลัก ( มากกว่ า๒ กิจกรรม ) ผลผลิต ของ กิจกรรม พื้นที่ ( ก ลุ่ม เป้าหมา ย ) ผู้รับผิด ชอบ งบประม าณขอ จัดตั้ง

16


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาสำคัญ / ทางออกสำหรับ เด็ก ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓. วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กของ จังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาเด็กตาม ความต้องการของจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google