งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550-2552) www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550-2552) www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” (พ.ศ )

2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ภูมิภาค ข้อมูลทางไปรษณีย์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม เป้าหมาย พมจ.ประสาน เป้า หมาย ที่สัมภาษณ์ได้ จำนวน % กรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 35 70.00 40 34 85.00 ภาคกลางส่วนกลาง 60 56.67 ภาคตะวันออก 80 36.25 ภาคตะวันตก 93.33 ภาคเหนือ 170 118 69.41 28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 190 42.11 87.50 ภาคใต้ 140 96 68.57 32 80.00 รวม 750 448 59.73 160 129 80.63

3 แผนมุ่งแก้ไขปัญหาจากพฤติกรรมทางสังคม มากกว่า การปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ การประสานงาน การสื่อสาร พมจ - สท. ไม่ชัดเจน โยกย้าย รับเอกสารไม่ครบถ้วน การรับมอบงาน ไม่ชัดเจน

4 แผนงานมีการวางแผนที่ดี มีการเตรียมความพร้อม มีการปรับแต่งแผนงาน แหล่งเรียนรู้ที่ดีในท้องถิ่น ไม่ค่อยนำมาใช้ ปฏิรูประบบราชการทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงานด้านเด็ก หรือทำงานได้ไม่เต็มที่

5 ดำเนินการครบถ้วนในยุทธศาสตร์11 ด้าน แสดงว่าประเทศไทยมีการทำงานด้านการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ก่อนมติ หรือข้อตกลงของสหประชาชาติ แต่มิติ หรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไม่เจาะจง หรือชัดเจนในมิติของการพัฒนา

6 จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีพฤติกรรมเป็นปัญหา มากกว่ากลุ่มเด็ก
ที่มีพฤติกรรมปกติ ทำให้กิจกรรมไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเด็กโดยถ้วนทั่ว หรือเกิดความเสมอภาค

7 การดำเนินงานแต่ละแผน มีการประเมินด้านกระบวนการ และผลผลิต
แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาพฤติกรรม หรือพัฒนาคุณลักษณะเด็ก/เยาวชนพึงประสงค์ ยังขาดการติดตามผล อย่างจริงจัง มีหน่วยงานภาคเอกชนเท่านั้น ที่อ้างถึงการติดตามผล ในลักษณะของการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายหลังจากสิ้นสุดแผน

8 จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเป็นปัญหาทางสังคม ประมาณร้อยละ 15 นั้น ยังจัดว่าเป็นปัญหาของจังหวัด ซึ่งจำเป็นต้องหาทางแก้ไขต่อไป

9 จำนวนวัน หรือความถี่อันเป็นปริมาณ ของกิจกรรมไม่มากเพียงพอ ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

10 องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านเด็ก ของจังหวัด ดังนี้
ธรรมชาติของเด็กในจังหวัด กลไก ได้แก่ หน่วยงานและภารกิจ ระบบในการทำงาน และ การประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วย ยุทธศาสตร์ มุ่งส่งเสริมความเข้าใจ ในการพัฒนาเด็กต่อครอบครัว ชุมชน

11 แผนปฏิบัติการระดับจังหวัดด้านการพัฒนาเด็ก ได้พัฒนาจากแผนงานปกติ
ของหน่วยงาน ที่ได้ยอมรับในความสำเร็จ

12 กลุ่มเด็กอายุ ๑๒-๑๘ ปี โครงการจังหวัดน่าอยู่ ที่จังหวัดจัดให้
มีความสอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์“ โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก”

13 การพัฒนาเด็กตามแนวทาง“โลกที่เหมาะสมฯ” ควรเป็นบทบาทของแต่ละจังหวัดที่จะริเริ่ม และดำเนินการ
ส่วนกลางเป็นฝ่ายสนับสนุน ให้ความร่วมมือ และเป็นที่ปรึกษา มากกว่าการกำกับ ดูแล หรือสั่งงาน

14 ไม่ได้รับเอกสารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หรือได้ไม่ครบถ้วน
ปัญหา/อุปสรรค แผนปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการเข้าใจว่าเป็นภารกิจตามปกติของหน่วยมากกว่ายุทธศาสตร์ จึงเป็นทำงานเชิงรับ ไม่ได้รับเอกสารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หรือได้ไม่ครบถ้วน ส่วนกลางไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่องานยุทธศาสตร์ฯ

15 ข้อเสนอแนะ ต้องมีฐานข้อมูลด้านเด็ก๔ ฐาน (ฐานโครงสร้าง ฐานแหล่งบริการ ฐานผู้เชี่ยวชาญ ฐานองค์ความรู้)

16 ข้อเสนอแนะ ๑.ต้องมีฐานข้อมูลด้านเด็ก๔ ฐาน (ฐานโครงสร้าง ฐานแหล่งบริการ ฐานผู้เชี่ยวชาญ ฐานองค์ความรู้)

17 ข้อเสนอแนะ ๒.สร้างเครือข่ายทุกระดับ ๓.คิดริเริ่มจากคนในจังหวัด ๔.มีผู้จัดการโครงการ

18 ข้อเสนอแนะ ๕. ตั้งองค์กรอิสระ ๖. มุ่งการแก้ไขปัญหาของเด็กจากสาเหตุ ๗. ทำแผนงานแบบองค์รวม

19 ขอขอบคุณ TEXT TEXT TEXT TEXT


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550-2552) www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google