งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กำหนดการวันนี้ 15 มกราคม 2551 10.45 – 11.15แนะนำกองแผนงาน และ กองต่างๆ สนอ. 11.15 – 12.00 เดินชมสถานที่ แนะนำ กองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารและสถานที่ กองกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กำหนดการวันนี้ 15 มกราคม 2551 10.45 – 11.15แนะนำกองแผนงาน และ กองต่างๆ สนอ. 11.15 – 12.00 เดินชมสถานที่ แนะนำ กองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารและสถานที่ กองกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กำหนดการวันนี้ 15 มกราคม 2551 10.45 – 11.15แนะนำกองแผนงาน และ กองต่างๆ สนอ. 11.15 – 12.00 เดินชมสถานที่ แนะนำ กองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารและสถานที่ กองกลาง กองคลัง call center KKU FMIS 12.00อาหารกลางวันที่นี่ เตรียมงานพรุ่งนี้

2 แนะนำ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551 ประกอบด้วย 1.กองกลาง 2.กองการเจ้าหน้าที่ 3.กองคลัง 4.กองอาคารและสถานที่ 5.กองแผนงาน

4 4 ภาระงานของกอง..สนอ. 1.กองกลาง -สารบรรณ ประชุมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ประสานงานทั่วไป งานพิธีการต่างๆ 2.กองการเจ้าหน้าที่ -บริหารงานบุคคล สวัสดิการ พัฒนาบุคลากร สรรหา คัดเลือก บุคลากร 3.กองคลัง - บริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ การบัญชี 4.กองอาคารและสถานที่ - บำรุงรักษา ดูแลอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 5.กองแผนงาน - จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลัง แผนทรัพยากร - รายงานผลดำเนินงาน ประเมินผล รายงานประจำปี - การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

5 5 1.คณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก - แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ -แผนหลักสูตร แผนทรัพยากร ประกอบด้วยงบประมาณ อัตรากำลัง แผนครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง - การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี..... - รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส รายปี รายงานประจำปี - การวิจัยสถาบัน และ R to R - การรายงานข้อมูลตามพันธกิจ จัดการสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ /โปรแกรม 2.กองการเจ้าหน้าที่ -บริหารงานบุคคล 3.กองคลัง - บริหารงบประมาณ รายงานการเงิน บัญชีต้นทุน 4.กองอาคารและสถานที่ - บริหารอาคารสถานที่ ผังแม่บทการใช้พื้นที่ 5.ศูนย์ สถาบัน สำนัก - แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ -แผนทรัพยากร ประกอบด้วยงบประมาณ อัตรากำลัง แผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง - การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี..... - รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส รายปี รายงานประจำปี - การวิจัยสถาบัน และ R to R - การรายงานข้อมูลตามพันธกิจ จัดการสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ /โปรแกรม ความสมพันธ์ของภาระงานของกองแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt 1 กำหนดการวันนี้ 15 มกราคม 2551 10.45 – 11.15แนะนำกองแผนงาน และ กองต่างๆ สนอ. 11.15 – 12.00 เดินชมสถานที่ แนะนำ กองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารและสถานที่ กองกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google