งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะ กลาง 1-4 คณะ ในเขต พื้นที่ 1-4 (6) รอง อธิกา รบดี ( พื้นที่ ) 1 - 6 กอง การศึกษา ( พื้นที่ 1-6) กองบริหาร ทรัพยากร ( พื้นที่ 1-6) รอง ฯ บห. รอง ฯ วจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะ กลาง 1-4 คณะ ในเขต พื้นที่ 1-4 (6) รอง อธิกา รบดี ( พื้นที่ ) 1 - 6 กอง การศึกษา ( พื้นที่ 1-6) กองบริหาร ทรัพยากร ( พื้นที่ 1-6) รอง ฯ บห. รอง ฯ วจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะ กลาง 1-4 คณะ ในเขต พื้นที่ 1-4 (6) รอง อธิกา รบดี ( พื้นที่ ) 1 - 6 กอง การศึกษา ( พื้นที่ 1-6) กองบริหาร ทรัพยากร ( พื้นที่ 1-6) รอง ฯ บห. รอง ฯ วจ. รอง ฯ ยผ. รอง ฯ กท. รอง ฯ วกน. สภา มหาวิทยาลัย อธิการบดี สำ นัก งาน คณ บดี คณ ะ กรร มก าร ประ จำ คณ ะ งบประมาณ ประสานงาน นโยบาย กำกับ สนับสนุน งาน วิชาการ กำกับ สนับสนุน งาน สนับสนุน ม 38 (4) ม 31 (4) ม 37 กฎกระทรว ง ประกาศ กระทรวง ( ประกาศ ม.) ประกาศ กระทรวง ข้อ 7 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา.......... ดำเนิ นการ บริหาร อนุมัติ Version ล่าสุด

2 ประกาศ มทร. ล้านนา การแบ่ง ส่วนงาน ในคณะ คณะ / สาขาวิชา / แผนกวิชา Faculty / Department /Division ( อยู่ในระหว่างการขอจัดตั้ง เสนอโดย คณะทั้ง 4) version ล่าสุด หลักสูตร 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 6 หลักสูตร 4 หลักสูตร 3 หลักสูตร 5 หลักสูตร 10 หลักสูตร 7 หลักสูตร 9 หลักสูตร 8

3 คณบดี จำนวน 1 รองคณบดีส่วนกลาง จำนวน 3 รองคณบดีพื้นที่ จำนวน 4 หัวหน้าสาขาวิชา จำนวน 4 ผู้แทน อาจารย์ ประจำสาขา จำนวน 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก (4 สาขา ) จำนวน 4 รวม 20 ร่างกรรมการประจำคณะ วทก ผู้แทน อาจารย์ ประจำสาขา : อาจารย์, พนักงานของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย

4 อนุกรรมการ คณะ พื้นที่ รองคณบดีพื้นที่จำนวน 1 คน ประธาน สาขา จำนวน 4 คน กรรมการ ตัวแทน ภายนอกจำนวน 2 คน กรรมการ ตัวแทน อาจารย์จำนวน 1 คน กรรมการ รวม 8 คน

5 โครงสร้าง ตาม พรบ การแบ่งส่วนราชการ จาก 5 พื้นที่ เป็น 6 พื้นที่ และ สรุปให้มีการพัฒนาระบบการบริหารแบบมีพื้นที่ ภาค พายัพ ตั้งกลุ่มที่ทำงานหาข้อมูล ในด้านข้อดี ข้อเสีย ของ การบริหารที่มี 6 พื้นที่ ให้มีการทำงานวิจัย : ศึกษาผลกระทบในการ บริหารงานการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้าง ทุกเขต พื้นที่ ชี้แจงรูปแบบ การดำเนิน การมอบหมายภาระงานให้ชัดเจน ทำความเข้าใจ ก่อนการปฏิบัติการ เห็นชอบในหลักการ ให้มีการพัฒนาระบบการบริหาร แบบมีพื้นที่ ภาคพายัพ ประชุมชี้แจงระดมสมองทุกเขตพื้นที่

6 โครงการวิจัย : ศึกษา ผลกระทบในการบริหารงาน การแบ่งส่วนราชการตาม โครงสร้าง ทุกเขตพื้นที่

7 สรุ ป 1. การแบ่งส่วนราชการให้มีเขตพื้นที่ภาคพายัพ และตามมติสภามหาลัยให้มีการพัฒนาระบบการ บริหารแบบมีพื้นที่ภาคพายัพ ชี้แจงรูปแบบ การดำเนิน การมอบหมายภาระงานให้ชัดเจน ทำความเข้าใจ ทุกระดับ เห็นชอบในหลักการ ให้มีการพัฒนาระบบการบริหาร แบบมีพื้นที่ ภาคพายัพ ประชุมชี้แจงระดมสมองทุกเขตพื้นที่ เสนอให้มีโครงการวิจัย : ศึกษาผลกระทบในการ บริหารงานการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้าง ทุก เขตพื้นที่ ของมหาวิทยาลัย มอบ รองจัตตุฤทธิ์ และทีม

8 ร่างกรรมการประจำคณะ และอนุกรรมการ คณะ ทั้ง 4 คณะ เสนออธิการบดี ในการประชุม CEO ของ มหาวิทยาลัย มี คณบดี เข้าร่วม และให้มี วาระการประชุม : การดำเนินงานระหว่างรอง อธิการบดีพื้นที่ และคณบดี เพื่อให้การ ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ผังการบริหาร งาน ระหว่างคณะ และพื้นที่ และพร้อมกรอบงานระหว่างคณะส่วนกลาง และคณะพื้นที่, กองในพื้นที่ และคณะพื้นที่ กรอบรายละเอียดงาน มอบ อาจารย์ วิกร ดำเนินการร่างจากการประชุมต่อจาก Northern Heritage ข้อเสนอแนะให้มีการประชุมชี้แจงทุกระดับ ทุกเขตพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt คณะ กลาง 1-4 คณะ ในเขต พื้นที่ 1-4 (6) รอง อธิกา รบดี ( พื้นที่ ) 1 - 6 กอง การศึกษา ( พื้นที่ 1-6) กองบริหาร ทรัพยากร ( พื้นที่ 1-6) รอง ฯ บห. รอง ฯ วจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google