งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบของการเพิ่มประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบของการเพิ่มประชากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบของการเพิ่มประชากร
1. Exponential Growth - การเพิ่มประชากรเป็นแบบทวีคูณ - J-shape curve (exponential) - ไม่มีขีดจำกัด ( แต่ในธรรมชาติ ทั้งอาหารและพื้นที่อาศัยมี ปริมาณจำกัด) 2. Logistic Growth - มี carrying capacity (K) - S-shape curve (sigmoid) - เข้าสู่ steady state = zero population growth Gajaseni, 2001

2 Application Pest control “ลดประชากร หรือ ลด carrying capacity?”
Gajaseni, 2001

3 Fig J shape ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรขึ้นกับ อัตราเพิ่มประชากรที่เป็นความสามารถของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว ไม่มีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง Gajaseni, 2001

4 กราฟที่ 40 Gajaseni, 2001

5 fig 33.10 Gajaseni, 2001

6 รูปแบบการเพิ่มประชากรในธรรมชาติ
1. Modification of Exponential Growth 2. เหมือน Logistic Growth 3. Modification of Logistic Growth - Fluctuation ที่ Carrying capacity - เมื่อ N > K : K-N < dn < ( ) K dt - เมื่อ N < K : K-N > 0 dn > ( ) Gajaseni, 2001

7 Population Control Mechanism
1. Density - Independent Control - กระบวนการควบคุมที่ไม่ขึ้นกับความหนาแน่น - สภาพแวดล้อมที่แปรปรวน - สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ช่วงอายุสั้น สืบพันธุ์เร็ว จำนวน ลูกมาก - Non - Dynamic Steady State Gajaseni, 2001

8 ปัจจัยที่ควบคุม ปัจจัยกายภาพ ปัจจัยชีวภาพ
สภาพดินฟ้าอากาศ ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฝน ไฟป่า ปัจจัยชีวภาพ ผู้ล่ามีผลต่อประชากรของ Phytoplankton หรือ Zooplankton Gajaseni, 2001

9 2. Density - Dependent Control
- กระบวนการควบคุมที่ขึ้นกับความหนาแน่น - สภาพแวดล้อมค่อนข้างคงที่ - สิ่งมีชีวิตช่วงอายุยาว สงจรชีวิตซับซ้อน จำนวน ลูกมาก พ่อแม่ดูแล - Dynamic Steady State Gajaseni, 2001

10 ปัจจัยที่ควบคุม เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มีผลต่อการดำรงชีวิต
1. Predation & Parasitism Predator Control / Chemical Control 2. Intraspecific Competition 3. Interspecific Competition 4. Emigration Solitary Phase Migratory Phase 5. Physiological Mechanism Gajaseni, 2001

11 ปัญหา ในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานะของสิ่งแวดล้อมในช่วงที่เหมาะสมที่สุดทางสรีระวิทยา
กราฟ5-3 Gajaseni, 2001

12 ความหนาแน่น การเกิด การตาย การอพยพกระจาย
ปัจจัยภายนอก (Extrinsic factors) - ปัจจัยทางกายภาพและเคมี - การล่า - ตัวเบียฬ - เชื้อโรค - อาหาร (ปริมาณและคุณภาพ) - ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ปัจจัยภายใน (Extrinsic factors) - สภาพทางสรีรวิทยา - พฤติกรรม (โดยเฉพาะพฤติกรรม ทางสังคม) - กรรมพันธุ์ Gajaseni, 2001

13 Population Growth Strategies
วิวัฒนาการ 2 แบบ ขึ้นกับ r - Selection Strategies - เกิดในกลุ่มของ gene เป็นพวก ที่เลือกปริมาณ - สิ่งแวดล้อมรุนแรง คาดการณ์ไม่ได้ - อัตราการเกิด และ/หรือ การสืบพันธุ์สูง - ถูกควบคุมด้วยปัจจัยที่ไม่ขึ้นกับ ความหนาแน่น K - Selection Strategies - เกิดในกลุ่มของ gene เป็นพวก ที่เลือกคุณภาพ - สิ่งแวดล้อมค่อนข้างคงที่ การเปลี่ยน แปลงน้อย คาดการณ์ได้ - ประชากรอยู่ใกล้เคียงกับ Carrying capacity - อัตราการเกิด และ/หรือ การสืบพันธุ์ต่ำ Gajaseni, 2001

14 ภาพ Gajaseni, 2001

15 กลยุทธการสืบพันธุ์ r - selection K - selection
จำนวนลูกที่เกิด มาก น้อย จำนวนครั้งที่แต่ละตัวสืบพันธุ์ ครั้ง หลายครั้ง ขนาดของลูก เล็ก ใหญ่ พัฒนาการของลูก เร็ว ช้า การเลี้ยงดูลูก เล็กน้อย ใกล้ชิด ช่วงอายุขัย สั้น ยาว Survivorship curve Type III Type I พลังงานที่ใช้ในการสืบพันธุ์ สูง ต่ำ พลังงานที่ใช้ในการเพิ่มขนาด ต่ำ สูง Gajaseni, 2001

16 ตารางรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด
Gajaseni, 2001


ดาวน์โหลด ppt แบบของการเพิ่มประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google