งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชากร umaporn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชากร umaporn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชากร umaporn

2 ความหนาแน่นประชากร จำนวนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตร

3 การหาความหนาแน่นอย่างหยาบ จำนวนประชากรต่อพื้นที่ทั้งหมด
การหาความหนาแน่นเชิงนิเวศ จำนวน/มวลประชากรต่อหน่วยพื้นที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่จริง

4 การสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลง
วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบางส่วนในบริเวณที่ต้องการ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด

5 ทำเครื่องหมายและจับซ้ำ
ทำเครื่องหมายสัตว์ที่จับมาแล้วปล่อย เมื่อจับใหม่จะได้ทั้งตัวที่มีเครื่องหมายและไม่มี นำมาคำนวณ

6

7 P = T2M1 M2 P = จำนวนประชากรที่ต้องการทราบ

8 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการแพร่กระจายประชากร
ความสูงจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส แสง

9 ปัจจัยทางชีวภาพ

10 ปัจจัยทางชีวภาพ

11 ปัจจัยทางชีวภาพ

12 รูปแบบการแพร่กระจายของประชากร การแพร่กระจายแบบสุ่ม
การแพร่กระจายแบบรวมกลุ่ม การแพร่กระจายแบบสม่ำเสมอ

13 Random distribution

14 Clumped distribution

15 Uniform distribution

16

17

18

19

20 การรอดชีวิตต่อ 1,000 หน่วย รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 ร้อยละของอายุขัย

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt ประชากร umaporn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google