งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการหนอนใยผักแบบบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการหนอนใยผักแบบบูรณาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการหนอนใยผักแบบบูรณาการ
Integrated Pest Management of Dimondback Moth Plutella xylostella L. (Lepidoptera : Plutellidae)

2 รูปร่างและชีวประวัติ
ภาพที่ 1 วัฏจักรชีวิตของหนอนใยผัก ที่มา : Rowell (2004) Integrated Pest Management of Dimondback Moth

3 ภาพที่ 2 อาการที่เกิดจากการทำลายของหนอนใยผัก
ลักษณะการทำลาย ภาพที่ 2 อาการที่เกิดจากการทำลายของหนอนใยผัก ที่มา : Rowell, 2004 Integrated Pest Management of Dimondback Moth

4 การจัดการหนอนใยผักแบบบูรณาการ
Integrated Pest Management of Dimondback Moth

5 ก่อนปลูก การเลือกเวลาปลูก การเลือกพื้นที่ปลูก
Integrated Pest Management of Dimondback Moth

6 การเลือกเวลาปลูก หนอนใยผักมักจะมีการลดจำนวนประชากรลงเมื่อมีสภาพอากาศชื้น เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ฤดูฝน Integrated Pest Management of Dimondback Moth

7 ควรปลูกพืชให้อยู่เหนือลม
การเลือกพื้นที่ปลูก ควรปลูกพืชให้อยู่เหนือลม ทิศทางของลม แปลงปลูก แปลงปลูก Integrated Pest Management of Dimondback Moth

8 การปลูก การปลูกพืชที่มีความต้านทาน
การปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยและเป็นพืชอาหารของศัตรูธรรมชาติ การปลูกพืชหลายชนิด Integrated Pest Management of Dimondback Moth

9 การปลูกพืชที่มีความต้านทาน
Hillyer and Thorsteinson (1969)อ้างถึงในLim,1990 รายงานว่า พืชที่มีความต้านทานต่อหนอนใยผักจะต้องมีสาร - Allyl isothiocyanate - Glucocheirolin - Glucoerucin - Gluconapin - Gluconasturtiin - Gluconringiin - Glucotropaeolin - Progoitrin - Sinalbin - Sinigrin Integrated Pest Management of Dimondback Moth

10 การปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยและเป็นพืชอาหารของศัตรูธรรมชาติ
ภาพที่ 3 การปลูกดอกไม้ใกล้กับแปลงผัก ที่มา : Rowell (2004) Integrated Pest Management of Dimondback Moth

11 การปลูกพืชหลายชนิด การปลูกพืชหลายชนิดจะช่วยลดจำนวนประชากรของหนอนใยผักได้ Integrated Pest Management of Dimondback Moth

12 การใช้สารกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ
ระยะปลูก ควบคุมโดยใช้ชีววิธี การจัดการน้ำ การใช้วิธีกล การใช้สารกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ การใช้สารเคมี Integrated Pest Management of Dimondback Moth

13 การควบคุมโดยใช้ชีววิธี
Integrated Pest Management of Dimondback Moth

14 ภาพที่ 4 ตัวเบียนต่างๆของหนอนใยผัก
ก. ข. ค. ก.Trichogrammatoidea bactrae ข. Cotesia plutellae ค. Macromalon orientale ง. จ. ฉ. ง. Diadegma semiclausum จ. Diadromus collaris ฉ. Brachymeria excarinata ภาพที่ 4 ตัวเบียนต่างๆของหนอนใยผัก ที่มา : Rowell, 2004 Integrated Pest Management of Dimondback Moth

15 ภาพที่ 5 การจัดการน้ำรูปแบบต่างๆ
ก. ข. ข. การให้น้ำแบบหยด ก. การให้น้ำแบบหัวฉีด ภาพที่ 5 การจัดการน้ำรูปแบบต่างๆ ที่มา : Rowell, 2004 Integrated Pest Management of Dimondback Moth

16 การใช้วิธีกล ก. ข. ค. ก. แรงงานคน ข. กับดักแสงไฟ ค. กับดักกาวเหนียว
ภาพที่ 6 การใช้วิธีกล ที่มา : Rowell, 2004 ค. กับดักกาวเหนียว Integrated Pest Management of Dimondback Moth

17 การใช้สารกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ
ค. ก. ข. ก.ดาวเรือง ข.ตะไคร้หอม ค.น้อยหน่า ง. จ. ง.สะเดา จ.สาบเสือ ภาพที่ 7 พืชต่างๆที่สามารถป้องกันกำจัดหนอนใยผักได้ ที่มา : นิรนาม, (ม.ป.ป.) Integrated Pest Management of Dimondback Moth

18 การใช้สารเคมี ตารางที่ 1 แสดงค่า Economic thresold level ของหนอนใยผัก
ในช่วงอายุต่างๆของพืชและการจัดการ ช่วงอายุของพืช Economic threshold level การจัดการ 1 - 4 สัปดาห์ หนอนใยผัก < 2 ตัว/ต้น - หนอนใยผัก >2<4 ตัว/ต้น และมีอัตราการเบียน > 40% หนอนใยผัก >2<4 ตัว/ต้น และมีอัตราการเบียน < 40% ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติหรือเชื้อโรค หนอนใยผัก > 4ตัว/ต้น ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช Integrated Pest Management of Dimondback Moth

19 การใช้สารเคมี ตารางที่ 1 แสดงค่า Economic thresold level ของหนอนใยผัก
ในช่วงอายุต่างๆของพืชและการจัดการ(ต่อ) ช่วงอายุของพืช Economic threshold level การจัดการ สัปดาห์ หนอนใยผัก < 4ตัว/ต้น - หนอนใยผัก >4<7 ตัว/ต้น และมีอัตราการเบียน >40% หนอนใยผัก >4<7 ตัว/ต้น และมีอัตราการเบียน <40% ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติหรือเชื้อโรค หนอนใยผัก >7ตัว/ต้น ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่มา : Loke et al.(1990) Integrated Pest Management of Dimondback Moth

20 ภาพที่ 8 สารเคมีชนิดต่าง
การใช้สารเคมี - อะบาเม็กติน - ไดอะเฟนไทยูเอน - คลอร์ฟีนาเพอร์ - ฟิโปรนิล ภาพที่ 8 สารเคมีชนิดต่าง ที่มา : ชะเอม, (ม.ป.ป.) Integrated Pest Management of Dimondback Moth

21 หลังการเก็บเกี่ยว การกำจัดเศษซาก การปลูกพืชหมุนเวียน
Integrated Pest Management of Dimondback Moth

22 ภาพที่ 9 การใช้แรงงานคนถอนโคนผักออกจากแปลง
การกำจัดเศษซากพืช ภาพที่ 9 การใช้แรงงานคนถอนโคนผักออกจากแปลง ที่มา : ชะเอม, (ม.ป.ป.) Integrated Pest Management of Dimondback Moth

23 การปลูกพืชหมุนเวียน ถ้าปลูกพืชนั้นเพียงชนิดเดียวคือ
Integrated Pest Management of Dimondback Moth

24 การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืช 2 ชนิดขึ้นไป
รอบแรกปลูกกะหล่ำปลี ถั่วลันเตาและหัวผักกาด หรือกะหล่ำปลีและบวบ รอบสองปลูกมะเขือเทศและถั่วลันเตา หรือกะหล่ำปลีและฟักหรือแตงกวา Integrated Pest Management of Dimondback Moth

25 สรุป วิธีการป้องกันกำจัดหนอนใยผักที่ดีที่สุดควรใช้วิธีการจัดการแบบบูรณาการ ช่วยสนับสนุนให้เกิดการควบคุมตามธรรมชาติ Integrated Pest Management of Dimondback Moth

26 โดย... น.ส. วรรณวิสาข์ จันทร์แก้ว 4740216
อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt การจัดการหนอนใยผักแบบบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google