งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์ปลายทาง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ความรู้ในทาง วิทยาศาสตร์ว่ามีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมี หลักฐานและข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์ปลายทาง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ความรู้ในทาง วิทยาศาสตร์ว่ามีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมี หลักฐานและข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ โดย นางศิริพร ตันติยมาศ รหัสประจำตัว 46252707

2 จุดประสงค์ปลายทาง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ความรู้ในทาง วิทยาศาสตร์ว่ามีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมี หลักฐานและข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น

3 จุดประสงค์นำทาง อธิบายความหมายของคำว่าวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจถึงคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ได้ของความรู้วิทยาศาสตร์เมื่อมีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม

4 วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ เกี่ยวกับสิ่ง ต่างๆในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้า ความรู้ที่มีขั้นตอน มีระเบียบและแบบแผน

5 ในสมัยโบราณคนบางส่วนมีความเชื่อว่า โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีลักษณะแบนและบางส่วน เชื่อว่าโลกกลม อาริสโตเติ้ล ซึ่งเป็นนักปราชญ์ และนักวิทยาศาสตร์ ชาวกรีก ได้สนับสนุนที่ว่า โลกที่ว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลม

6 ต่อในสมัยของนิวตัน ได้ทดลองเห็นว่า โลกของเรามีลักษณะเป็นวงกลม ที่มีขั้วแบนเล็กน้อย ความยาวของแกนของโลก บริเวณศูนย์สูตร จะยาวกว่าแกนระหว่างโลกทั้งสอง

7 วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 อย่าง 1. วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 2
วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 อย่าง 1.วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 2.วิทยาศาสตร์ประยุกต์

8 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ คือ ความรู้ ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ข้อเท็จจริง หลักการ กฎ ทฤษฎี นักวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาด้านนี้เรียกว่า นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์

9 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นำความรู้พื้นฐานมาดัดแปลง นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เช่น ความรู้ทางการแพทย์ การเกษตร และวิศวกรรม ผู้ศึกษาด้านนี้เรียกว่า นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์

10 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร 1. การเป็นคนช่างสังเกต 2
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร 1. การเป็นคนช่างสังเกต 2. การเป็นคนช่างสงสัย 3. การเป็นคนมีเหตุผล 4. การเป็นคนมีความพยายามและความอดทน 5. การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม 6. การเป็นคนทำงานอย่างมีระเบียบ

11 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้มาอย่างไร
1. การเป็นคนช่างสังเกต การสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และ กายสัมผัส สำรวจสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อให้ได้ข้อมูลละเอียดในสิ่งนั้น

12 กาลิเลโอ ได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์เพื่อส่องดวงจันทร์ ดาวเสาร์ ดาวพฤหัสบดี และดาวดวงอื่น ๆ เขาได้สังเกตการแกว่งไปมา ของโคมไฟในโบสถ์ กับ ชีพจรของเขา แล้วพบว่า ทั้งสองอย่างใช้เวลาเท่ากัน

13 2. การเป็นคนช่างคิดช่างสงสัย
การเป็นคนช่างคิดช่างสงสัย เป็นลักษณะที่ฝึกฝนให้เกิดได้ เช่น เซอร์ ไอแซค นิวตัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่ค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมาย ได้ ค้นพบกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล คือ เป็นลูกแอปเปิ้ลหล่นลงพื้นดิน เกิดความสงสัยว่าทำไม ไม่ลอยไปที่อื่น ในที่สุดก็พบว่า โลกดึงดูดแอปเปิ้ลสู่พื้นโลก

14 3. การเป็นคนมีเหตุผล การเป็นคนมีเหตุผลจะต้องมีความเชื่อว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาย่อมต้องมีสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเสมอ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ สงสัยสิ่งใดจะสืบเสาะหาสาเหตุ และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งนั้น พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ก่อนจะสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น การใช้เหตุผล ทำให้เป็นคนไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆ เมื่อมีเหตุการณ์ เกิดขึ้นต้องพิจารณา อย่างมีเหตุผลและรอบคอบ

15 4. การเป็นคนมีความพยายาม และความอดทน
นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย ต่างก็ใช้ความพยายาม ความคิด และการทดลองทั้งหลาย ๆครั้ง ด้วยความอดทนและไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรค ตัวอย่าง เช่น ทอมัส แอลวา เอดิสัน นักวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริกันประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าได้สำเร็จ มาดาม มารี กูรี นักวิทยาศาสตร์ ชาวฝรั่งเศสใช้เวลา 4 ปี ในการแยก ธาตุเรเดียม จากสารกำมันตะรังสี

16 5. การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม
หมายถึง การกล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ ไม่เคยมีคนคิดหรือทำ มาก่อน สิ่งที่คิดต้องเป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น การเป็นคนมีความคิดริเริ่มช่วยให้ได้ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ

17 6. การเป็นคนทำงานอย่างมีระบบ
6. การเป็นคนทำงานอย่างมีระบบ นักวิทยาศาสตร์มีกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน เรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือ ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้นตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นทดลอง 4) ขั้นสรุป


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์ปลายทาง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ความรู้ในทาง วิทยาศาสตร์ว่ามีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมี หลักฐานและข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google