งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง สวัสดีภาษาจีน 你好中文 ครูจินตนา สมบูรณ์ปัญญา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนใช้ภาษาจีนในการพูดทักทายกับเพื่อนและครูได้ 2.นักเรียนใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคลได้ถูกต้อง 3.นักเรียนใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้

3 คำถามกำหนดการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ทำไมจึงใช้คำว่า你好 เป็นคำพูดทักทายของคนจีน?

4 คำถามกำหนดการเรียนรู้
คำถามประจำหน่วย  1. คำทักทาย 你好! ใช้พูดในเวลาใด? 2.你叫什么名字? แปลว่าอะไร? 3. เมื่อจะบอกชื่อของตนเองควรพูดเป็น ภาษาจีนว่าอย่างไร?

5 คำถามกำหนดการเรียนรู้
คำถามประจำบท 1. คนจีนเมื่อพบกันจะทักทายว่าอย่างไร ? 2. เมื่อนักเรียนพบเพื่อนจะทักทายเป็นภาษาจีนว่า อย่างไร ? 3. เมื่อนักเรียนพบคุณครูจะทักทายเป็นภาษาจีนว่า อย่างไร? 4. 你好!แปลว่าอะไร ?

6 สรุปภาพรวมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
การประเมิน เกณฑ์ ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) พูดภาษาที่ใช้ในการทักทาย ได้ถูกต้อง 5 ประโยค ได้ถูกต้อง 4 ประโยค ได้ถูกต้อง 3 ประโยค ได้ถูกต้อง 1 ประโยค พูดแนะนำชื่อของ ตนเอง แนะนำชื่อของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง แนะนำชื่อของตนเองได้ถูกต้อง แนะนำชื่อของตนเองได้ มีผิดเล็กน้อย แนะนำชื่อของตนเองได้บ้างไม่ได้บ้าง เขียนอักษรจีน เขียนอักษรจีนตามลำดับขีดได้ถูกต้อง 5 คำ เขียนอักษรจีนตามลำดับขีดได้ถูกต้อง 4 คำ เขียนอักษรจีนตามลำดับขีดได้ถูกต้อง 3 คำ เขียนอักษรจีนตามลำดับขีดได้ถูกต้องน้อยกว่า 3 คำ

7 โครงงาน: สวัสดีภาษาจีน(你好中文)
1. ศึกษาคำศัพท์ที่ใช้ในการทักทาย 2. กำหนดสถานการณ์ต่างๆ ที่ใช้แสดงการทักทาย 3. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 4. ระบุแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 5. นำเสนอโครงงาน ส่งครูทางอีเมล์ หรือนำลงFacebook,youtobeหรือใช้ PowerPoint ฯลฯ

8 โครงงาน: สวัสดีภาษาจีน(你好中文)
เป้าหมาย : ให้นักเรียนรู้ถึงการทักทาย คำทักทายใน ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน บทบาท : ให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาระงาน : สรุปผลงานนำส่งครูทางอีเมล์ / youtube, Facebook ชิ้นงาน : PowerPoint ,youtube ,Facebook


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google