งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูบุญชัย กัณตวิสิฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูบุญชัย กัณตวิสิฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูบุญชัย กัณตวิสิฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่องภาษาและวัฒนธรรม: ไชน่าทาวน์อยู่ที่ไหน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาที่ 4-6) ครูบุญชัย กัณตวิสิฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ต 1.1 : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมี เหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 1.3 : นำเสนข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูด และการเขียน มาตรฐาน ต 2.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่าง เหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 2.2 : เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ ภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม มาตรฐาน ต 4.2 : ใช้ภาษาต่างประเทศตามเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ในการศึกษาต่อ การ ประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยน

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถบอกประวัติไชน่าทาวน์อย่าง คร่าวๆเป็นภาษาจีนกลางได้ 2.นักเรียนสามารถแนะนำสถานที่ในไชน่าทาวน์ได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ไชน่าทาวน์มีความสำคัญอย่างไร คำถามประจำหน่วย นักเรียนคิดว่าไชน่าทาวน์มีบทบาทอย่างไรต่อคนไทยเชื้อสายจีนและคนทั่วไป คำถามประจำบท 1. ไชน่าทาวน์ยู่ที่ไหน 2. ไชน่าทาวน์มีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง

5 เครื่องมือการประเมินผล
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ การสังเกต 1. แบบทดสอบก่อนเรียน การประเมินแบบรูบลิค 1. แบบปรเมินทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน การสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบทดสอบหลังเรียน การประเมินแบบการมีส่วนร่วม 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

6 โครงงาน: ไชน่าทาวน์อยู่ที่ไหน
Gool-เป้าหมาย -นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน Role-บทบาท -แสดงเหตุการณ์จำลอง Audience-กลุ่มผู้ชม -นักเรียนต่างห้อง Set of activities and tasks-ชุดกิจกรรมและภาระงาน -ใบความรู้และใบงาน Products-ผลงาน วีดีโอ


ดาวน์โหลด ppt ครูบุญชัย กัณตวิสิฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google