งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

2 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ตามแนวคิด ADDIE MODEL
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ การประเมินผล

3 1 . Analysis:  ขั้นตอนการวิเคราะห์
ผู้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องคำนึงถึง หลักสูตรการเรียนการสอนแบบที่ทันสมัย ลักษณะเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย การเลือกสื่อที่นำมาใช้ในการนำเสนอ ความเหมาะสมของบทเรียนกับผู้เรียน รวมถึงบทเรียนต้องใช้งานง่าย

4 2. Design : ขั้นตอนการออกแบบ
- ทอนความคิด (Elimination of Ideas) - วิเคราะห์งานและแนวความคิด (Task and Concept Analysis) - ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description) - ประเมินและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design)

5 3. Development : ขั้นการพัฒนา
เป็นการนำเสนอลำดับขั้นโครงสร้างของสื่อสิ่งพิมพ์ ผังงานทำหน้าที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหา หรือเมื่อไหร่จะมีการจบบทเรียน และการเขียนผังงานขึ้นอยู่กับประเภทของบทเรียนด้วย

6 4. Implementation : ขั้นตอนการนำไปใช้
เป็นขั้นตอนการการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ทีเป็นความจริง รวมทั้งสื่อในรูปแบบภาพประกอบต่างๆ ที่อยู่ในสิ่งพิมพ์ต่างๆ นำเสนอข้อความและรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสม

7 5. Evaluation : ขั้นการประเมินผล
บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมดควรที่จะได้รับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินการทำงานของบทเรียน ในส่วนของการนำเสนอนั้นควรจะทำการประเมินจากผู้เรียนว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำไปแก้ไขพัฒนาต่อไป

8 ผู้จัดทำ นางสาวอุไรพร โสภาคำ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google