งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENERGY AND ENVIRONMENT วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENERGY AND ENVIRONMENT วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENERGY AND ENVIRONMENT วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2001-0008

2 Purpose of this subject จุดประสงค์รายวิชา
Understand about conservation energy and manage environment. มีความเข้าใจในหลักการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม Able to make activity to conservation energy and environment and structure. สามารถดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ Have duty range to practice job and living quality. มีกิจพิสัยในการปฏิบัติงานอาชีพและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

3 ENERGY AND ENVIRONMENT
Module 1 Energy and environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม Module 2 Waste energy พลังงานสิ้นเปลือง Module 3 Renewable energy พลังงานหมุนเวียน Module 4 Energy and environment for living พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต

4 Module 1 Energy and environment
พลังงานและสิ่งแวดล้อม The Meaning of Environment The Categories of Environment The Properties of Environment Humans and Environment The Meaning of Energy The Categories of Energy The Formats of Energy Energy and Lives

5 Module 2 Waste energy พลังงานสิ้นเปลือง Petroleum Natural Gas Coal Nuclear energy

6 Module 3 Renewable energy
พลังงานหมุนเวียน Biomass energy Water energy Wind energy Solar energy

7 Module 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต
Energy and environment for living Electric energy Fuel energy Energy inused for cook foods Humans with using energy Effect from produce and use energy Ecosystems The flow of substances in the ecosystem

8 Evaluation Behavior 10 Tests 20 Speaking 10 Homework 20
The midterm exam 20 The final exam 20 Total

9 พลังงานและสิ่งแวดล้อม Energy and Environment
บทที่ 1 พลังงานและสิ่งแวดล้อม Energy and Environment

10 1. The Meaning of Environment ความหมายของสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแนบแน่นและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

11 2. The Categories of Environment ประเภทของสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ Natural Environment สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น Man-made Environment

12 ประเภทของสิ่งแวดล้อม The Categories of Environment
สิ่งแวดล้อมที่เกิดโดยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งมีชีวิต -มนุษย์ -สัตว์ -พืช สิ่งไม่มีชีวิต -ความชื้น -แสงแดด -แร่ธาตุ สิ่งแวดล้อม ทางวัตถุ -อาคาร -ถนน -รถยนต์ สิ่งแวดล้อม ทางสังคม -ศาสนา -ความเชื่อ -ประเพณี

13 สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดเฉพาะตัว
3. The Properties of Environment สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดเฉพาะตัว ไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต้องมีความสัมพันธ์พึ่งพากับสิ่งแวดล้อมอื่นเสมอ สิ่งแวดล้อมทั้งหลายมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นลูกโซ่

14 5. สิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดมีความคงทนแตกต่างกัน
6. สิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือระบบ เรียกว่า ระบบนิเวศ 7. สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

15 4. Humans and Environment มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เป็นตัวกำหนดการตั้งถิ่นฐานและชุมชน เป็นตัวกำหนดอาชีพและวัฒนธรรม อาชีพขั้นปฐมภูมิ อาชีพขั้นทุติยภูมิ อาชีพขั้นตติยภูมิ

16 ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 4. ให้ความสุนทรียภาพและความร่มรื่นแก่ชีวิต 5
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 4. ให้ความสุนทรียภาพและความร่มรื่นแก่ชีวิต 5. ให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย 6. ทำหน้าที่รองรับของเหลือหรือสิ่งปฏิกูล 7. ช่วยให้สภาพธรรมชาติสมดุล

17 การเพิ่มจำนวนประชากร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. Elements that Degrade Environment ปัจจัยที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม การเพิ่มจำนวนประชากร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พฤติกรรมของมนุษย์

18 6. The Problems of Environment ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสุขภาพ ความสามารถในการผลิตลดลง สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เกิดภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง

19 7. The Meaning of Energy ความหมายของพลังงาน
พลังงาน หมายถึง ความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทำงานได้งาน (work) พลังงานสามารถแปรรูปได้เป็นงาน

20 8. The Categories of Energy ประเภทของพลังงาน
พลังงานสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน เช่น ไม้ ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์

21 พลังงานจากการแผ่รังสี พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์
9. The Formats of Energy รูปแบบของพลังงาน พลังงานเคมี พลังงานความร้อน พลังงานกล พลังงานจากการแผ่รังสี พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์

22 10. Energy and Lives พลังงานกับชีวิต
ความสำคัญของพลังงาน พลังงานในอาหาร พลังงานในระบบนิเวศ การสาธารณูปโภค การค้า การเกษตรกรรม

23 ความสำคัญของพลังงาน 6. การขนส่งและการสื่อสาร 7. การแพทย์ 8
ความสำคัญของพลังงาน 6. การขนส่งและการสื่อสาร 7. การแพทย์ 8. อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 9. การทหาร

24 11. The Effect from Using Energy ผลกระทบจากการใช้พลังงาน
พลังงานนิวเคลียร์ อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ

25 ปิโตรเลียม มลภาวะทางอากาศ ฝุ่นละออง เขม่า ถ่านหินลิกไนต์ น้ำเสีย ป่าไม้ถูกทำลาย ฝนกรด

26 กังหันลม บดบังทัศนียภาพ เสียงดัง รบกวนคลื่นวิทยุ ความร้อนใต้พิภพ สารเคมีปนเปื้อนน้ำ ความร้อนตกค้างในอากาศ ดินทรุดตัว

27 พลังงาน้ำ สุญเสียป่าไม้ การอพยพของประชากร สัตว์ป่าสูญพันธุ์ ดินเสื่อมคุณภาพ

28 12. The Energy Situation in Thailand สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย
การใช้พลังงาน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานน้ำ/ ไฟฟ้านำเข้า


ดาวน์โหลด ppt ENERGY AND ENVIRONMENT วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google