งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อมรอบตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อมรอบตัว

2 สิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งมีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เมื่อสิ่งใดมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ก็อาจจะทำให้เกิดโทษถึงอีกสิ่งหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของเรา

3 สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
คำถาม สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

4 สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ สายลม สายน้ำ แสงแดด แร่ธาตุ อากาศ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงเรียน โรงงาน รถยนต์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ

5 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตได้ โดยอาศัยการดัดแปลง แปรรูป หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามความต้องการของมนุษย์

6 แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
คำถาม ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

7 ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป 1. ทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ทดแทนหรือรักษาให้คงอยู่ได้ 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถสร้างเสริมหรือทดแทนได้ ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดหรือมีใช้ตลอดไป สามรถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอด มีมากมายทุกหนทุกแห่ง เช่น น้ำ อากาศ แสงแดด ฯลฯ

8 ความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีความสำคัญต่อความเจริญและการพัฒนาประเทศ มีความสำคัญต่อประวัติความเป็นมาของมนุษย์ ให้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ

9 เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

10 มีความสำคัญต่อความเจริญและการพัฒนาประเทศ

11 มีความสำคัญต่อประวัติความเป็นมาของมนุษย์

12 ให้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ

13 สิ่งแวดล้อมรอบตัว ในธรรมชาติรอบตัวเรามีทรัพยากรอยู่มากมายทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆ นี้ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของโลกที่ต้องดำรงชีวิตด้วยการอาศัยปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค จึงต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ นับได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วนมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อมรอบตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google