งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Computer Engineering, Khon Kaen University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Computer Engineering, Khon Kaen University
Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

2 ผู้พัฒนาโครงการ นายประสาร พรหมชาติ รหัส 493040159-4
นายประสาร พรหมชาติ รหัส นายอลังการ ศิริบูรณ์พิพัฒนา รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร.นวภัค เอื้ออนันต์

3 หัวข้อนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 ความสำคัญและที่มาของโครงการ
ตรวจวัดค่าต่างๆ ในอาคารเรียนและสถานที่อื่นๆ นำผลที่ตรวจวัดได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน สะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งาน

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนา Wireless Data Logger ให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิ ความสว่างของแสง และค่าอื่นๆได้ สามารถนำ Wireless Data Logger ไปประยุกต์ใช้ในอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆได้

6 ขอบเขตของโครงการ สามารถรวบรวมข้อมูลจากจุดต่างๆที่ได้ติดตั้ง ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย สามารถเก็บข้อมูลเพื่อรอการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์

7 แผนการดำเนินงาน เรื่อง มิ.ย. 2552 ก.ค. 2552 ส.ค. 2552 ก.ย. 2552
ต.ค. 2552 พ.ย. 2552 ธ.ค. 2552 ม.ค. 2553 ก.พ. 2553 1. ศึกษาอุปกรณ์ data logger และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ 2. ออกแบบชุดอุปกรณ์ data logger และ Zigbee 3. ทดสอบการทำงานของ data logger และ Zigbee 4. สร้างระบบเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ไร้สายและเขียนโปรแกรม 5. ทดสอบการติดตั้งในสภาวะต่างๆ 6. จัดทำรายงานและสรุปผล

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลักการ Function of Wireless Data Logger Xbee Pro
MINI 2440+LCD 3.5 Friendly ARM Board Microsoft Windows CE 5.0 POP-168

9 หลักการ Sensor Sensor Data Logger Sensor

10 Function of Wireless Data Logger
ตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจจับแสงสว่าง จับเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูลได้ แสดงผลข้อมูลผ่านทางหน้าจอ

11 Xbee Pro Xbee เป็นอุปกรณ์ที่มี Microcontroller และ RF IC อยู่ภายในทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ transceiver (อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ) แบบ Half Duplex สามารถแบ่งช่วงการทำงานออกเป็น 5 แบบ คือ

12 MINI 2440+LCD 3.5 Friendly ARM Board
รองรับ GUI 3 ชนิด คือ QT , MiniGUI และ OpieGUI สามารถแสดงโลโก้ของเราได้ระหว่างเปิดระบบ สามารถอ่านและเขียน Flash ได้ สามารถอัพเดทระบบผ่านทาง USB Port ได้ รองรับ Linux 2.6 และ WinCE 5.0

13 Microsoft Windows CE 5.0 เป็นระบบปฏิบัติการ 32 bit
ตอบสนองข้อมูลแบบ Real Time เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเข้าไปฝังอยู่ในเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น - หุ่นยนต์อุตสาหกรรม - หัวจ่ายน้ำมัน - เครื่องมือแพทย์ - กล้องถ่ายรูป

14 POP-168 POP-168 เป็นโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมใช้งาน
พัฒนาโปรแกรมได้ด้วยภาษา C , เบสิก และแอสเซมบลี ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรม Adobe Flash ด้วยการเขียนโปรแกรมกับ Action Script

15 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถพัฒนา Wireless Data Logger ให้เรียกดูข้อมูลจากจุดต่างๆที่ต้องการได้ สามารถนำ Wireless Data Logger ไปประยุกต์ใช้ในอาคารหรือสถานที่ต่างๆได้

16 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google