งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Computer Engineering, Khon Kaen University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Computer Engineering, Khon Kaen University
Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

2 ผู้พัฒนาโครงการ นายประสาร พรหมชาติ รหัส 493040159-4
นายประสาร พรหมชาติ รหัส นายอลังการ ศิริบูรณ์พิพัฒนา รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร.นวภัค เอื้ออนันต์

3 หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
ความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค แผนงานที่จะปฏิบัติการต่อไป

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนา Wireless Data Logger ให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิ ความสว่างของแสง และค่าอื่นๆได้ สามารถนำ Wireless Data Logger ไปประยุกต์ใช้ในอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆได้

5 ขอบเขตของโครงการ สามารถรวบรวมข้อมูลจากจุดต่างๆที่ได้ติดตั้ง ตามเวลาที่
ได้กำหนดไว้ สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย สามารถเก็บข้อมูลเพื่อรอการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์

6 ความก้าวหน้าของโครงการ
เรื่อง มิ.ย. 2552 ก.ค. 2552 ส.ค. 2552 ก.ย. 2552 ต.ค. 2552 พ.ย. 2552 ธ.ค. 2552 ม.ค. 2553 ก.พ. 2553 1. ศึกษาอุปกรณ์ data logger และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ 2. ออกแบบชุดอุปกรณ์ data logger และ Zigbee 3. ทดสอบการทำงานของ data logger และ Zigbee 4. สร้างระบบเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ไร้สายและเขียนโปรแกรม 5. ทดสอบการติดตั้งในสภาวะต่างๆ 6. จัดทำรายงานและสรุปผล

7 ความก้าวหน้าของโครงการ(ต่อ)
Temperature sensor ที่ใช้คือ Temperature sensor LM35DZ ที่มี output เป็นค่า voltage mV/°C สามารถวัด อุณหภูมิได้ที่ -55° ถึง +150°C V OUT = +1,500 mV at +150°C = +250 mV at +25°C = mV at -55°C

8 ความก้าวหน้าของโครงการ(ต่อ)
ต่อเข้ากับ Xbee โดยต่อขา Vout ของ LM35DZ เข้ากับขา 18 ของ Xbee ซึ่ง คือ AD2/DIO2 ซึ่ง set ให้เป็น ADC(Analog-to-Digital Converter) และต่อขา Ground ของ LM35DZ เข้ากับขา Ground ของ Xbee

9 ความก้าวหน้าของโครงการ(ต่อ)
ทำการ set ขา DO2/DIO2 ให้ เป็น ADC และ set sampling rate ให้กับ Xbee ผ่านโปรแกรม X-CTU

10 ความก้าวหน้าของโครงการ(ต่อ)
Packet ที่ได้รับจาก Xbee ตัวส่ง มีขนาด 24 byte ซึ่ง byte ที่เป็นข้อมูลอุณหภูมิจะเป็น byte ที่ 20 และ 21 (2 bytes) และแสงสว่าง byte ที่ 22 และ 23 (2 bytes)

11 ความก้าวหน้าของโครงการ(ต่อ)
จาก Packet แรกคือ 7E A E DB C B byte ที่เป็นข้อมูลอุณหภูมิจาก LM35DZ คือ 0x0102 เมื่อนำมาแปลงเป็นฐานได้ 258 นำไปคำนวณได้ 258*1200/1024 = mV. เท่ากับ °C

12 ความก้าวหน้าของโครงการ(ต่อ)
โปรแกรม Xbee Console COE ที่เขียนลงบน FriendlyArm Board

13 ความก้าวหน้าของโครงการ(ต่อ)
โปรแกรม Xbee Console COE ที่เขียนลงบน FriendlyArm Board

14 ปัญหาและอุปสรรค จากการทดลองส่งข้อมูลจากค่าที่อ่านได้จาก Sensor ผ่านทาง Xbee พบปัญหาเกี่ยวกับค่าที่ได้จากการรับส่งข้อมูลของ Xbee ตัวเก่าไม่ตรงกับค่าที่วัดได้จาก Sensor โดยใช้ Multimeter สาเหตุอาจเกิดจากการอ่านข้อมูลจาก Sensor ของ Xbee

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google