งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ นำเสนอโดย นายจักรพงษ์ รุ่งกำจัด รหัส นางสาวภัทราภรณ์ โคตรบุตร รหัส

3 หัวข้อนำเสนอ ภาพรวมของโครงการ แผนการดำเนินงาน การพัฒนาระบบ
สรุปผลโครงการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

4 ภาพรวมของโครงการ Service Supporter Operator Customer Website
call center Administrator

5 แผนการดำเนินงาน แผนงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 2552 2553 มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย
ลำดับ แผนงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 2552 2553 มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ 1 ศึกษาค้นคว้า,รวบรวมข้อมูล 2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพื่อใช้ในการออกแบบระบบ 3 ออกแบบการทำงานของระบบ 4 พัฒนา Web Application 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 สรุปผลและจัดทำคู่มือ การใช้งาน

6 การพัฒนาระบบ ลักษณะงาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
Web Application ที่ช่วยในการจัดการระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา HTML PHP JavaScript MySQL Database

7 การพัฒนาระบบ มีการกำหนดระดับสิทธ์ผู้ใช้งาน ได้แก่
Administrator (ผู้ดูแลระบบ) Operator (โอเปอเรเตอร์) Supporter (เจ้าหน้าที่จัดการคำถาม) Call center (พนักงานรับโทรศัพท์) Customer (ลูกค้า)

8 ระดับCustomer – ผู้ใช้งานทั่วไป
Post New Question ตั้งคำถามที่เว็บไซต์

9 ระดับ Administrator Add/Delete User สามารถเพิ่มและลบสมาชิกของระบบได้
Edit Profile แก้ไข้ข้อมูลของตัวเอง Edit User แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ระบบ Grant User กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้อื่นๆ Delete Question/Answer สามารถและลบคำถาม-คำตอบ Create Report สร้างรายงาน

10 ระดับ Supporter Reply Answer ตอบคำถามของ Customer
Categorize Question จัดหมวดหมู่ให้กับคำถาม Edit Answer แก้ไขคำตอบที่ได้ตอบไปแล้ว Edit Profile แก้ไขข้อมูลของตัวเอง

11 ระดับ Call center Edit Profile แก้ไขข้อมูลของตัวเอง
Create Report สร้างรายงาน Answer Question ตอบคำถาม Receive Question รับปัญหาเข้ามาแก้ไข

12 ระดับ Operator Fill call center form กรอกข้อมูลที่ โอเปอเรเตอร์ รับสาย
Edit Profile แก้ไขข้อมูลของตัวเอง Create Report สร้างรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง

13 สรุปผลโครงการ ระบบจัดการคำถาม-คำตอบ ระบบcall center
อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานและมีความรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุง ให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ สร้างทักษะในเรื่องการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการพัฒนาในรูปแบบของ Web Application

14 ปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับภาษาที่ใช้พัฒนา
เกี่ยวกับการจัดการและออกแบบฐานข้อมูล การปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและรูปแบบหน้าเว็บค่อนข้างบ่อยเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการมากที่สุด การศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน

15 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนแจ้งที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องมีการดำเนินงานต่อ เพื่อให้งานสมบูรณ์มากที่สุด การแสดงผลของรายงานส่วนต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์

16 Q&A THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google