งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assistant Professor Kitti Siripullop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assistant Professor Kitti Siripullop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assistant Professor Kitti Siripullop
STP Marketing Assistant Professor Kitti Siripullop

2 S = Segmentation (การจัดกลุ่มลูกค้า)
T = Targeting (การเลือกลูกค้า/ตลาดเป้าหมาย) P = Positioning (การกำหนดจุดยืน)

3 Continuum of Market Segmentation Size
Mass Market (ตลาดมวลชน) Segmentation (การจัดกลุ่ม/การแบ่งส่วนตลาด) Niche (ตลาดเฉพาะเจาะจง) P/One-to-One (ตลาดเฉพาะตัว)

4 ประเภทของตลาด ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market)
ตลาดองค์กร (Business Market)

5 Consumer Market Segmentation Variables (ปัจจัยในการจัดกลุ่ม)
Demographic Segmentation (ประชากรศาสตร์) Geographic Segmentation (สภาพภูมิศาสตร์) Psychographics Segmentation (จิตวิทยา) Benefits-Sought Segmentation (ประโยชน์ที่แสวงหา) Behavior or Usage Segmentation (พฤติกรรมหรือการใช้)

6 สภาพภูมิศาสตร์ ในประเทศ/ต่างประเทศ กทม./ต่างจังหวัด ในเมือง/ชนบท ภาค

7 ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ
วงจรชีวิตของครอบครัว (Family Life Cycle) ขนาดของครอบครัว

8 จิตวิทยา ชั้นทางสังคม (Social Class) วิถีชีวิต (Life Style)
A = Activities I = Interest O = Opinion

9 ประโยชน์ที่แสวงหา ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ยาสีฟันป้องกันฟันผุ อาหารเช้าสำเร็จรูป สำหรับเวลาที่เร่งรีบ

10 พฤติกรรมหรือการใช้ สถานะของผู้ใช้ ความจงรักภักดี ปริมาณการใช้

11 เกณฑ์วัดการจัดกลุ่มที่ดี
กลุ่มมีลักษณะคล้ายกัน เข้าถึงได้ วัดได้ ปริมาณมากพอ

12 Business Market เกณฑ์ในการจัดกลุ่ม ประเภทของธุรกิจ
เอกชน/รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ปริมาณการซื้อ ผู้ร่วมค้า

13 Targeting การเลือกตลาดเป้าหมาย
มี 2 ขั้นตอน 1. การประเมินตลาด 1.1 ขนาดและการเติบโต 1.2 ความยากง่ายในการเข้าตลาด 1.3 จำนวนคู่แข่งในแต่ละตลาด

14 Targeting การเลือกตลาดเป้าหมาย (ต่อ)
2. การเลือกตลาด 2.1 ความคล้ายกับตลาดเดิม 2.2 ตลาดที่บริษัทมีประสบการณ์ 2.3 ตลาดใหม่ 2.4 ตลาดคู่แข่ง 2.5 ความเหมาะสม

15 Product Positioning (ตำแหน่งจุดยืนของผลิตภัณฑ์)
ความหมาย : การกำหนดคุณลักษณ์พิเศษหรือภาพลักษณ์ที่ ดีให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค

16 ประเภทของตำแหน่งของผลิตภัณฑ์
ลักษณะของสินค้า (Attribute Positioning) ดีสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนองโพ เป็นนมโคแท้ 100% คุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit Positioning) คอลเกต ป้องกันฟันผุ โดฟ ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น

17 ประเภทของตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
การนำไปใช้ (use/Application Positioning) ยูโรคัสตาร์ด แก้หิวได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้ บุคลิกของผู้ใช้ (Use Positioning) โออิชิกรีนที สำหรับวัยรุ่น สดใส แบล็กเลเบิ้ล สำหรับบุรุษ สุขุม มีมาด

18 ประเภทของตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Competitor Positioning) ของชิ้นเดียวกัน “ตั้งฮั่วเส็งถูกกว่า” ประเภทของกลุ่มของสินค้า (Product Categories Position) 7up เป็น non-cola

19 ประเภทของตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
คุณภาพกับราคา (Quality/Price Positioning) Every Day Low Price ของห้างโลตัส ถิ่นกำเนิดของสินค้า (Country of Origin Positioning) เบ็ค เป็นเบียร์ของเยอรมัน


ดาวน์โหลด ppt Assistant Professor Kitti Siripullop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google