งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออม-การลงทุน และแนวทาง การพัฒนาตลาดทุนของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออม-การลงทุน และแนวทาง การพัฒนาตลาดทุนของไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออม-การลงทุน และแนวทาง การพัฒนาตลาดทุนของไทย
การออม-การลงทุน และแนวทาง การพัฒนาตลาดทุนของไทย โดย นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 โครงสร้างระบบการออม-การลงทุน
ภาคเศรษฐกิจจริง การลงทุน ภาคเศรษฐกิจการเงิน ทางตรง ไม่ผูกพัน ผูกพัน แบบบังคับชั้นที่ 1 แบบบังคับชั้นที่ 2 แบบสมัครใจชั้นที่ 3 1. การออมในตลาดตราสารทุน 2. การออมในตลาดตราสารหนี้ การออมผ่าน สถาบันการเงินต่าง ๆ ทางอ้อม การออม

3 มูลค่าการออมและการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา (พันล้านบาท)
มูลค่าการออมและการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา (พันล้านบาท)

4 สัดส่วนการออม การลงทุน และ ช่องว่างการออม- การลงทุน ต่อ GDP (%)

5 สถิติการออมและการลงทุนในปัจจุบัน (พันล้านบาท)
สถิติการออมและการลงทุนในปัจจุบัน (พันล้านบาท) ข้อมูลปี 2547 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 การออม 562.72 484.9 การลงทุน 392 410.66 ช่องว่างการออม - การลงทุน 170.72 74.23

6 แนวทางการพัฒนาระบบการออม การลงทุน และตลาดทุน
แนวทางการพัฒนาระบบการออม การลงทุน และตลาดทุน แนวทางการพัฒนาระบบการออม แนวทางการพัฒนาการลงทุน แนวทางการพัฒนาตลาดทุน

7 แนวทางการพัฒนาระบบการออม
ส่งเสริมระบบการออมเพื่อการชราภาพแบบ Multi-Pillar ออกแบบและเตรียมแผนการจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุ (Pillar 2) สำหรับภาคเอกชน ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Pillar 3)

8 แนวทางการพัฒนาระบบการออม (ต่อ)
โครงการความคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงาน นอกระบบ

9 แนวทางการพัฒนาการลงทุน
การจัดพบปะ นักลงทุน ในต่างประเทศ การระงับ ข้อพิพาท เกี่ยวกับการลงทุน การวิเคราะห์ การเคลื่อนย้าย เงินทุน นโยบาย การลงทุน การจัดตั้ง กองทุนเพื่อ ร่วมลงทุน การส่งเสริมและ คุ้มครอง การลงทุน การสนับสนุน ธุรกิจเงินร่วม ลงทุน

10 แนวทางการพัฒนาตลาดทุน
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุน แก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ พ.ศ. ... (Securitization)

11 แนวทางการพัฒนาตลาดทุน (ต่อ)
การออกกฎหมายใหม่ ร่าง พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ... ร่าง พ.ร.บ. การดำเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ พ.ศ. ... (Class Action)

12 แนวทางการพัฒนาตลาดทุน (ต่อ)
การผลักดันมาตรการตามแผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย จัดตั้งตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ภายในปี 2548 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุน ออกและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานผู้ลงทุนให้กว้างขวาง เข้มแข็ง และสมดุล พัฒนาตลาดตราสารหนี้


ดาวน์โหลด ppt การออม-การลงทุน และแนวทาง การพัฒนาตลาดทุนของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google