งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 30 ธันวาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 30 ธันวาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 30 ธันวาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่มีการ เปลี่ยนชื่อหรือปรับโครงสร้างบริษัท ปี 2553 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 11 บริษัท และมี 5 บริษัทที่ถูก เพิกถอน ทำให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพิ่มเป็น 541 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies

4 (+42%) (+41%) (+27%) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2553 SET Index mai Index และมูลค่าหลักทรัพย์ตาม ราคาตลาดรวมปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2552 โดย SET Index ปรับเพิ่มขึ้นถึง 42% Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) Bn. USD 278 (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2552

5 ณ สิ้นปี 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจด ทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Other Instruments ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 8,390 billion baht Total number of listed companies = 541 companies

6 ปี 2553 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนัก ลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2552 Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2552 (+59%) (+51%)

7 ปี 2553 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 81.41 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 38.01 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2552 (+114 %)

8 ปี 2553 นักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย สูงที่สุดถึง 62% รองลงมาคือนักลงทุนต่างประเทศ บัญชีบริษัท หลักทรัพย์ (proprietary trading) และนักลงทุนสถาบัน Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2553 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้น ปี 2552 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 Source: SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 SET Index อยู่ที่ระดับ 1,032.76 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ตัวเลขอัตรา การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2553 ชะลอลงเมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 SET Index ปิดที่ 1,032.76 จุด เพิ่มขึ้น จากสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ 1,005.12 จุด โดยนักลงทุน ต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 30,923 ล้านบาทในเดือนธันวาคม และมีฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิเฉลี่ยต่อเดือนที่ 13,321 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2553 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดย ข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 30 ธันวาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google