งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2554 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่มีการ เปลี่ยนชื่อหรือปรับโครงสร้างบริษัท เดือนมกราคม 2554 ไม่มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาด หลักทรัพย์ไทย ทำให้บริษัทจดทะเบียนยังคงมีจำนวน 541 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 SET Index mai Index และมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับลดลง เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (- 6.65%) (- 6.25%) (- 2.81%) Bn. USD 253 (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2553

5 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง 51% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Other Instruments ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 7,865 billion baht Total number of listed companies = 541 companies * ตั้งแต่วันที่ 4 ม. ค. 54 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มหมวด ธุรกิจเหล็ก โดยย้ายหลักทรัพย์มาจากหมวดวัสดุ ก่อสร้างและหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

6 เดือนมกราคม 2554 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและ ของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเฉพาะของนักลงทุนต่างประเทศ ปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 70% Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553 (+23.8 7%) (+69.0 3%)

7 เดือนมกราคม 2554 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 28.68 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 81.41 พันล้าน บาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 เดือนมกราคม 2554 นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อ ขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2553 ในขณะที่นักลงทุน บุคคลในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตามนักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขาย มากกว่ากลุ่มอื่นๆ Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 Source: SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2554 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 SET Index ปรับตัวลดลง 6.65% จากเดือนก่อน หน้า มาอยู่ที่ระดับ 964.10 จุด ขณะที่ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในไตรมาส 3/2553 ชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 SET Index ปิดที่ 964.1 จุด ลดลงจากสิ้นเดือน ธันวาคม 2553 ที่ 1,032.76 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ขาย สุทธิ 28,680 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2554 และมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ เฉลี่ยต่อเดือนที่ 1,396 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2554 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดย ข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google