งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand fruit paradise

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand fruit paradise"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand fruit paradise

2 เกษตรกรต้องรวย? เกษตรต้องยึดเป็นอาชีพได้?
เกษตรกรต้องไม่ใช่กลุ่มที่จนที่สุดใน ประเทศ

3 ??

4 เป็นหนี้

5 คุณภาพชีวิต ครอบครัว

6 เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพอกิน? Fruit Paradise?

7 จนซ้ำซาก ราคาน้ำมันลด ปลูกปาล์ม ฟันต้นมังคุดทิ้ง

8 เกษตรกรเป็นคนแบกความเสี่ยงมากที่สุด
ในประเทศ ต่างประเทศ บรรจุกล่อง ให้ปุ๋ย / ฉีดยาฆ่าแมลง ข้อมูล เก็บเกี่ยว ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ผู้บริโภค ขนส่ง ขนส่ง พันธ์พืช โครงสร้างพื้นฐาน ตัดกิ่ง / รดน้ำ ดูแลหลังเก็บเกี่ยว โกดัง / ห้องเย็น โกดัง / ห้องเย็น โกดัง / ห้องเย็น โกดัง / ห้องเย็น โกดัง / ห้องเย็น เกษตรกรเป็นคนแบกความเสี่ยงมากที่สุด เป็น Supply Push จุดพักมากเกินไป ต้นทุนสูง ของไม่สด

9 เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเพียงพอมีเหตุผล ผลิตพอดีกับตลาด
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง

10 เลิกราอาชีพเกษตรกรรม
หมดกำลังใจ หมดทุนทำคุณภาพ เลิกราอาชีพเกษตรกรรม FRUIT PARADISE????

11 คิดใหม่ทำใหม่ แบบคิดนอกกรอบ
จาก ซ้ายไปขวา = Supply Push (เกษตรกรนำ) เป็น ขวามาซ้าย = Demand Pull (ตลาดนำ)

12 ตลาดโลกต้องการอะไร Q T Quality (คุณภาพ) Quantity (ปริมาณ)
Timeliness (ทันเวลา)

13 JIT…From Tree to Table JIT ต่อผู้บริโภค JIT ในสวน JIT ระหว่างขนส่ง
ดูแลทุกขั้นตอนในสวนตามเวลาจน ได้ผลไม้ที่มีลักษณะ QQT ส่งทันเวลาพอดีไม่ต้องมีจุดพักหลาย ครั้ง (Double Handling) ไม่ต้องมีโกดัง ไม่ต้องมี stock หมายถึง “สุกพอดี” หมายถึง “สด / สีสวย” หมายถึง “มีของขาย” หมายถึง “ทันเทศกาล” หมายถึง “ทันวันโปรโมท” JIT ระหว่างขนส่ง

14 เกษตรกรไม่มีความเสี่ยงเรื่องตลาด
ในประเทศ ต่างประเทศ บรรจุกล่อง ให้ปุ๋ย / ฉีดยาฆ่าแมลง ข้อมูล เก็บเกี่ยว ขนส่ง ผู้บริโภค ขนส่ง ขนส่ง พันธ์พืช โครงสร้างพื้นฐาน ตัดกิ่ง / รดน้ำ ดูแลหลังเก็บเกี่ยว โกดัง / ห้องเย็น เกษตรกรไม่มีความเสี่ยงเรื่องตลาด เริ่มเรื่องจากขวามาซ้าย

15 Just In Time… คิดนอกกรอบ กลับแกนจากขวามาซ้าย เป็น Demand Pull
เป็น Market Driven (ตลาดนำ) สังคมอยู่กันเป็น Cluster (กลุ่ม / เครือ) Contract Farming (เกษตรกรรมแบบตกลงล่วงหน้า) การวางแผน / ทำตามแผน / มีวินัย ในทุกคนที่เล่น “วิ่งผลัด” การนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาควบคุมการผลิต เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลใน Clusters

16 เกษตรกรได้อะไร ไม่มีความเสี่ยงด้านตลาด ไม่มีความเสี่ยงด้านราคา
ราคาเพิ่มสูงขึ้น ปลูก 100 ส่ง 100 ใช้หนี้ได้หมด มีเศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น เป็นอาชีพที่สง่างาม ลูกได้เรียน / สังคมวัฒนธรรมยังอยู่ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจของประเทศอิงฐานเกษตรกรรมเติบโตอย่างยั่งยืน

17 กรมส่งเสริมการเกษตรต้องทำอะไร
เป็นหัวหน้าวง Orchestra จาก Promoter (ส่งเสริมการเพาะปลูกด้านเกษตร) เป็น Facilitators (ผู้อำนวยความสะดวก / ผู้สนับสนุนแก่ทุกหน่วยใน clusters) นำเทคโนโลยีในกรอบ JIT มาเผยแพร่ ส่งเสริมให้ได้ QQT ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นกระแสโลก เช่น เกษตรอินทรีย์ (Organic), การ สืบย้อนกลับ (Traceability) ช่วยประกันราคาแทนการเอาเงินไปซื้อผลไม้เพื่อไปทิ้ง เชื่อมโยงงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เร็วที่สุด

18 JIT หมายถึง เครื่องมือในการนวัตกรรมวิถีเกษตรกรรมไทย


ดาวน์โหลด ppt Thailand fruit paradise

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google