งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ : ทำไม อะไรอย่างไร โดยใคร ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ : ทำไม อะไรอย่างไร โดยใคร ???"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ : ทำไม อะไรอย่างไร โดยใคร ???
อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม.มหิดล

2 ทำไมต้องมีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ???
(๑) ทำไมต้องมีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ???

3 ทำไมต้องจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
วัยของเด็กกับการรับรู้สื่อ

4 โอกาสในการเลียนแบบจากสื่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้สื่อ ของเด็กและเยาวชน (พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล) พฤติกรรมการรับสื่อ พื้นฐานภูมิหลัง ของเด็กแต่ละคน วัย ของเด็ก

5 กิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กคือการใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน
ค้นคว้าเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย สัมผัส จัดการเรียนรู้ผ่านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจากผู้เลี้ยงดู และกระทำการเรียนรู้ซ้ำๆจนเกิดการบันทึกจดจำ โทรทัศน์ “ดึง” ให้เด็กจ้องมองที่หน้าจอที่มีแสงสว่าง มีการเคลื่อนไหวภาพที่รวดเร็ว เด็กไม่มีโอกาสเรียนรู้แบบโต้ตอบกับสิ่งที่รับเข้ามา และยังมีความเสี่ยงจากแสงสว่างที่วาบขึ้นมาเป็นระยะ รวมทั้งการไม่ได้เคลื่อนไหว 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี 0 – 3 ปี

6 เด็กเริ่มพัฒนาการเรียนรู้จากการเล่นแบบสมมุติ
ชอบการทดลอง การเลียนแบบ มีพัฒนาการด้านภาษา สามารถรับรู้อารมณ์ได้ ระบบคิดจะยังไม่สามารถแยกระหว่างความจริงกับจินตนาการ การรับรู้ผ่านสื่อจะรับรู้ข้อมูลแบบซึมซับว่าเป็นจริง เลียนแบบพฤติกรรมที่เห็น ไม่สามารถตัดสินใจแยกแยะได้ด้วยตนเองถึงอันตรายที่จะตามมา การรับชมภาพที่น่าหวาดกลัวจะสร้างความตื่นตระหนก และมองว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกน่ากลัว นอกจากนี้การรับชมมากเกินไปทำให้รบกวนการพัฒนาด้านสมาธิ 0 – 3 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี 3 – 5 ปี

7 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 13 – 18 ปี 6 – 12 ปี เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็น
มีประสบการณ์ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เป็นวัยที่สร้างการเรียนรู้การมีวินัยและความรับผิดชอบ แยกแยะการใช้เวลาเล่นกับการเรียนรู้ ยังมีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิดยังอยู่ในช่วงการพัฒนาความเป็นเหตุเป็นผล การแยกแยะข้อมูลที่ได้รับว่ามีความหมายเช่นไร มีแนวโน้มสูงที่จะทดลองด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมโดยไม่เข้าใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ และยังสร้างค่านิยมต่อพฤติกรรมที่รับรู้ผ่านสื่อว่าเป็นค่านิยมที่ยอมรับทางสังคม 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 13 – 18 ปี 6 – 12 ปี

8 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี เป็นวัยที่มีการพัฒนาระบบคิด
การรับรู้แยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ มีประสบการณ์ทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามวัย ต้องการการยอมรับและเลือกรับสิ่งที่เป็นตามกระแสหลักได้ง่าย เป็นวัยที่มีการแสวงหาต้นแบบในอุดมคติ นักร้อง นักดนตรี ดารา เป็น Idol ของเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะการนำเสนอที่สร้างภาพลักษณ์ สร้างความรู้สึกร่วม จะมีอิทธิพลมากต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น นอกจากนี้เด็กจะมีความต้องการเป็นแบบผู้ใหญ่ อยากแสดงพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่เพื่อแสดงว่าตนเองโตแล้ว 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี

9 การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์คืออะไร
(๒) การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์คืออะไร

10 เรตติ้ง การกลั่นกรองเนื้อหา Rating ความนิยมเชิงปริมาณ
04/04/60 การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภท (Rating) นิยามและทางปฏิบัติ เรตติ้ง Rating การกลั่นกรองเนื้อหา ความนิยมเชิงปริมาณ จำแนกเนื้อหารายการ วัดระดับคุณค่าเชิงความรู้ 10

11 04/04/60 ๑.การกลั่นกรองเนื้อหา 11

12 04/04/60 ๑.การกลั่นกรองเนื้อหา 12

13 04/04/60 ๑.การกลั่นกรองเนื้อหา 13

14 04/04/60 ๑.การกลั่นกรองเนื้อหา 14

15 04/04/60 ๒.ความนิยมเชิงปริมาณ 15

16 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ
04/04/60 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ 16

17 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ

18 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ

19 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ

20 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ Motion Picture Rating System
04/04/60 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ Motion Picture Rating System สมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐฯ MPAA    G (general audiences) คนทุกเพศทุกวัยดูได้   PG (parential guidance) พ่อแม่แนะนำให้ลูกดู   PG 13 (parents strongly cautioned) พ่อแม่จะต้องใช้ดุลพินิจว่าสมควรให้ลูกดูหรือไม่   R (restricted) เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าดูตามลำพังไม่ได้ ยกเว้นมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองไปด้วย  - X or NC-17 (no children under 17) ห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ 17 ปีเข้าชม    20

21 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ
04/04/60 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ 21

22 ปัญหาของเรตติ้ง เพื่อส่งเสริม การศึกษาและ การเรียนรู้ ไม่ได้ให้คำตอบ
04/04/60 ปัญหาของเรตติ้ง เพื่อส่งเสริม การศึกษาและ การเรียนรู้ ไม่ได้ให้คำตอบ เกี่ยวกับสื่อ เพื่อสร้างสรรค์ 22

23 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ
04/04/60 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ ส่งเสริม คุ้มครอง การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 23


ดาวน์โหลด ppt การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ : ทำไม อะไรอย่างไร โดยใคร ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google