งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก (Information Technology Institute for Education - ITIE) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก (Information Technology Institute for Education - ITIE) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก (Information Technology Institute for Education - ITIE) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘

2 กิจกรรมที่ดำเนินการ การสัมมนาและการฝึกอบรม
การสัมมนา สถาบันฯ ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาและขยายโอกาสด้าน ICT เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรม ได้มีการจัดฝึกอบรม ทั้งภายในสถาบันฯ และนอกสถานที่ ได้แก่ พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับสถานศึกษายุคใหม่ เป็นหลักสูตรที่มีการจัดต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี อมรมสัมมนาผู้บริหาร การฝึกอบรมในจังหวัดอุดรธานี มกราคม ๔๘

3 การผลิตและพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์
การผลิตและพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม CWTools+ ซึ่งชุดการเรียนได้ผลิตเสร็จสมบูรณ์ ๖ ชุดวิชา และ ๑ ชุดวิชาอยู่ในระหว่างดำเนินการ ลำดับ ชื่อเรื่อง การดำเนินการ การขับขี่อย่างปลอดภัย เสร็จสมบูรณ์ สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กำลังดำเนินงาน โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคเอดส์ ยาเสพติด โรคไข้เลือดออก โรคอ้วน (Obesity)

4 การดำเนินงานตามโครงการพิเศษ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Education Quality Improvement Project – EQI) จัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาความร่วมมือ การลงนามในกรอบข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ วางโปรแกรมการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เตรียมเอกสารแผนโครงการ EQI เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น website, แผ่นพับ, จดหมาย โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Martus จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ICT กับการจัดทำข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน" จัดทำชุดการเรียนการสอนการใช้โปรแกรม Martus ออนไลน์ โดยเป็นชุดสอนการใช้งานโปรแกรมแบบออนไลน์ มี ๕ โมดูล การประสานงานกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Benetech

5 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง : ชุดการเรียนการสอนโปรแกรม Martus


ดาวน์โหลด ppt สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก (Information Technology Institute for Education - ITIE) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google