งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อาจารย์ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

2 สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทของสื่อการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา หลักการและแนวคิดของสื่อตามหลักสูตร นโยบายการผลิต พัฒนา และใช้สื่อการเรียนรู้ แนวดำเนินการตามนโยบายฯ

3 ม. 6 ม. 24 ม. 7 บทบาทของสื่อ ม. 23 ม. 22

4 หน่วยงาน เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
กระจายอำนาจ ม. 9, ม. 39 หลักสูตรสถานศึกษา ม. 27 หน่วยงาน เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา บทบาทรัฐ ม. 64 , 65 , 66 , 67 , 69

5 หลักการและแนวคิดของสื่อฯ ตามหลักสูตร
เน้นสื่อเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ครู/นักเรียนสามารถจัดทำ/พัฒนาขึ้นเอง รูปแบบของสื่อมีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และศักยภาพของผู้เรียน

6 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้
รูปแบบ หลากหลาย เครือข่าย การเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ธรรมชาติ บุคคล กระบวนการ/กิจกรรม ฯลฯ บ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม โลก

7 ประเภทของสื่อการเรียนรู้
สื่อสิ่งพิมพ์ * หนังสือเรียน/ค้นคว้า * คู่มือ * พจนานุกรม * สารานุกรม * ภาพพลิก * แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ สื่อเทคโนโลยี * วีดิทัศน์ * แถบบันทึกเสียง * สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน * ซีดีรอม * อินเทอร์เน็ต ฯลฯ สื่ออื่น ๆ * สื่อบุคคล * สื่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม * สื่อกิจกรรม/กระบวนการ * สื่อวัสดุ / เครื่องมือ อุปกรณ์

8 นโยบายการผลิต พัฒนา และใช้ สื่อการเรียนรู้
นโยบายการผลิต พัฒนา และใช้ สื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อทุก ประเภท ทุกสาระการเรียนรู้ และทุกช่วงชั้น ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีและใช้สื่อฯ ในกระบวนการเรียนการสอน

9 แนวดำเนินการตามนโยบายสื่อฯ
1. ด้านการผลิต/พัฒนาสื่อฯ - ใครเป็นผู้ผลิต - ผลิตอะไรได้บ้าง - ผลิตอย่างไร 2. ด้านการประเมินคุณภาพสื่อฯ * ประเมินอะไร * ประเมินอย่างไร * หน่วยงานใดที่รับประเมิน 3. ด้านการเลือกและใช้สื่อฯ ๏ มีแนวปฏิบัติในการเลือกและใช้สื่ออย่างไร

10 ใครเป็นผู้ผลิต หน่วยงานกลาง/หน่วยงานภาครัฐ เขตพื้นที่/เขตการศึกษา
สถานศึกษา เอกชน (บริษัท/สำนักพิมพ์ และบุคคลทั่วไป)

11 ผลิต ผลิต อะไรบ้าง อย่างไร สื่อฯทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรู้
ทุกช่วงชั้น ผลิต อะไรบ้าง 1. ผลิตเป็นช่วงชั้น 2. ผลิตตามเกณฑ์ คุณภาพที่หน่วยงาน กลางกำหนด ผลิต อย่างไร

12 การประเมินคุณภาพทางวิชาการและราคาจำหน่าย
อะไรบ้าง หนังสือเรียน คู่มือครู และ ชุดการเรียนการสอน ประเมินก่อนจัดจำหน่าย (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ) ประเมิน อย่างไร ประเมินหลังจัดจำหน่าย (สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ และการงานฯ)

13 หน่วยงานใดที่รับประเมินคุณภาพสื่อฯ
แยกหน่วยงานประเมินสื่อฯ 2 ระดับ หน่วยงานกลาง ประเมินสื่อที่ใช้ระดับชาติ (เผยแพร่ทั่วประเทศ) เขตพื้นที่ ประเมินสื่อที่ใช้ในระดับเขตพื้นที่ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนใช้ สื่อที่ครูผู้สอนผลิตใช้ในสถานศึกษาของตนเอง

14 การเลือกและใช้สื่อฯ มีแนวปฏิบัติอย่างไร
หนังสือเรียน คู่มือครู ชุดการเรียนการสอน เลือกจากบัญชีรายชื่อสื่อฯ ที่ผ่านการประเมิน การเลือก สื่ออื่น ๆ และสื่อที่ยังไม่ผ่านการประเมิน เลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา สื่อฯ กลุ่มทักษะ (ไทย คณิต อังกฤษ ) ใช้ประจำตัวผู้เรียนได้ การใช้ สื่อฯ กลุ่มอื่น ๆ ไม่ใช้ประจำตัวผู้เรียน ให้จัดไว้ ประจำห้องเรียน/ห้องสมุด/ศูนย์สื่อ

15 สื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย ตนเอง ผู้เรียน ผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเองหรือนำสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และในระบบสารสนเทศ มาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อ และแหล่งความรู้ หนังสือเรียนควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตลอดช่วงชั้น (ต่อ )

16 สื่อการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย
(ต่อ ) สื่อสิ่งพิมพ์ควรจัดให้มีอย่างพอเพียง ทั้งนี้ควรให้ผู้เรียนสามารถยืมได้จากศูนย์สื่อ หรือห้องสมุดของสถานศึกษา สื่อการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา สวัสดี

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google