งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัด สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัด สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัด สระบุรี
การจัดการความรู้ เรื่อง การลดต้นทุนตามแนวทางเศรษฐกิจเพียง การทำน้ำหมักนมน้ำเหลือง (ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัด สระบุรี

2 หลักการและเหตุผล ผู้ร่วมดำเนินการ
เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังม่วง ทำอาชีพการเกษตร ที่หลากหลาย ทั้งการปลูกพืชไร่และเลี้ยงโคนม และ บางครั้งของเหลือจากการเลี้ยงโคนม เกษตรกรจะนำมา ทำน้ำหมัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน และทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ผู้ร่วมดำเนินการ คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักงานเกษตรอำเภอ วังม่วง

3 น้ำหมักนมน้ำเหลือง วัสดุ อุปกรณ์ ๑. ถังพลาสติก ๑ ใบ
วัสดุ อุปกรณ์ ๑. ถังพลาสติก ๑ ใบ ๒. นมน้ำเหลือง ๓๐ ลิตร ๓. กากน้ำตาล 3 ลิตร ๔. พ.ด. ๒ ๑ ถุง วิธีทำ ๑. นำนมน้ำเหลือง จำนวน ๓๐ ลิตร ผสม กากน้ำตาล จำนวน ๓ ลิตร คนให้เข้ากันในถังพลาสติก ๒. พ.ด.๒ ๑ ถุง ผสมลงในถังหมัก ๓. หมักนมน้ำเหลือง ๒๑ วัน สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้

4 การนำไปใช้ประโยชน์ ๑. ใช้เร่งการเจริญเติบโต อัตรา ๑๐ ซีซี ต่อ น้ำ ๒๐ ลิตร ๒. ใช้น้ำหมัก อัตรา ๔ – ๕ ช้อนแกง ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย


ดาวน์โหลด ppt ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัด สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google