งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SET CORNER : 5th Oct SET CORNER : 5th Oct 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SET CORNER : 5th Oct SET CORNER : 5th Oct 2005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 SET CORNER : 5th Oct 2005

3 SET CORNER : ห้องสมุดในฝัน 2006

4 20 BEST LIVING @SET CORNER

5 “20 Best @SET Corner Investment Hub”

6 กิจกรรมที่เข้าร่วมในโครงการ
มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค 1. วางแผนงาน 2. โครงการอบรม “น้องใหม่...ใส่ใจการเงิน” 3. โครงการอบรมหลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking Skill) 4. โครงการสอนและการอบรมการใช้ TSI Equity Investment Simulation Programมหาวิทยาลัยพายัพ 5. โครงการเส้นทางสู่อาชีพในตลาดทุน 6. โครงการน้ำใจพี่สู่น้องน้อย Best investment hub 8. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ มุม SET Corner สำนักหอสมุด 9. สรุปผลงาน

7 I 1. วางแผนงาน

8 I 2. โครงการอบรม “น้องใหม่...ใส่ใจการเงิน”

9 I ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป รู้จักและเข้าไปใช้มุมความรู้ตลาดทุนมากขึ้น 2. นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการเงิน การออม และการลงทุนอย่างถูกต้องเป็นระบบ 3. เกิดเครือข่ายความรู้ด้านการเงิน การออม และการลงทุนในมหาวิทยาลัย ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

10 วิทยากร : อ.รัชนีกร วงศ์จันทร์

11 I

12 I 3. โครงการอบรมหลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking Skill)

13 I ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์และขั้นตอนของการคิดอย่างเป็น ระบบ 2. นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการวิเคราะห์ปัญหา 3. นักศึกษามีกระบวนการคิดที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น 4. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียน การทำงานและการดำเนินชีวิตใน อนาคตได้

14 I โครงการสอนและการอบรมการใช้
TSI Equity Investment Simulation Program มหาวิทยาลัยพายัพ

15 I ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาด้านการเงินและการลงทุนของมหาวิทยาลัยพายัพได้ฝึกปฏิบัติ กับระบบจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้าน การลงทุนต่อ 2. นักศึกษาหรือบุคคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพได้ฝึกปฏิบัติกับระบบจำลอง การซื้อขายหลักทรัพย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการลงทุนต่อไป 3. ประชาชนโดยทั่วไปในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้ฝึกปฏิบัติกับระบบจำลอง

16 วิทยากร : อาจารย์ศิริลักษณ์ อัชฌาศิริ
หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร

17 I

18 5. โครงการเส้นทางสู่อาชีพในตลาดทุน
I 5. โครงการเส้นทางสู่อาชีพในตลาดทุน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางสู่อาชีพในตลาดทุน 2. นักศึกษานำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาเพื่อกำหนดเป้าหมายในการเรียน และการดำเนินชีวิตในอนาคต

19 วิทยากร : คุณปิยวรรณ ชายทวีป
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาความรู้ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20 6. โครงการน้ำใจพี่สู่น้องน้อย

21 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตถ์ พระบรมราชินีนาถ 2. เพื่อให้เด็กคนตาบอดได้รับความห่วงใยและความรู้สึกที่ดี 3. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการออมแก่เด็กตาบอด 4. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมและมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม 5. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมให้นักศึกษา

22 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กนักศึกษาได้รับความรู้สึกในการกระทำดี เด็กตาบอดได้เรียนรู้ด้านการออมผ่านสื่อซีดี นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีและเป็นผู้มีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่น นักศึกษามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม

23

24 7. จัดทำเสื้อ 20 Best@ Investment Hub
TEAM WORK

25 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อความสามัคคีภายในกลุ่ม
เพื่อเผยแพร่โครงการให้บุคคลภายนอกได้ทราบโครงการ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มตั้งใจในการทำโครงการครั้งนี้ เพื่อให้เป็นทีมในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ

26 1. นำรังผึ้งชั้นหนังสือมาขยายชั้นวางหนังสือ
8. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ มุม SET Corner สำนักหอสมุด 1. นำรังผึ้งชั้นหนังสือมาขยายชั้นวางหนังสือ 2. เพิ่มที่นั่งในมุม ของ set corner 3. ปรับเปลี่ยน location มุม set corner 4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ set corner สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ 5. มีการบริการเพิ่มการยืม-คืนหนังสือพร้อมการให้รางวัลผู้ที่ให้ใช้บริการมากที่สุด

27

28 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt SET CORNER : 5th Oct SET CORNER : 5th Oct 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google