งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน ขณะนี้ ระบบ BIS ได้ทำการ DOWN LOAD รหัสงบประมาณและกิจกรรม หลักปีงบประมาณ 2557 ให้เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน ขณะนี้ ระบบ BIS ได้ทำการ DOWN LOAD รหัสงบประมาณและกิจกรรม หลักปีงบประมาณ 2557 ให้เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน ขณะนี้ ระบบ BIS ได้ทำการ DOWN LOAD รหัสงบประมาณและกิจกรรม หลักปีงบประมาณ 2557 ให้เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ระบบ BIS ทุกท่านทำการ บันทึกระบบจัดสรรเงินงวดและ กิจกรรมหลักเป็นรหัสใหม่ทั้งหมด

2 ด่วน ระบบ BIS วิธีเปลี่ยนรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก ( ปี 2556) เป็นรหัสงบประมาณและ กิจกรรมหลัก ( ปี 2557) จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

3 เข้าระบบการจัดสรร งบประมาณประจำปี

4 เลือกจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ( สำหรับแก้ไข )

5 การแก้ไขรายการจัดสรร งบประมาณและกิจกรรมหลัก คลิกที่ EDIT เลือก รหัส งบประม าณที่ ต้องการ แก้ไข

6 จะปรากฏจอภาพเพื่อให้ทำการ แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง รหัส ต่าง ๆ ที่จะทำ การ แก้ไข สามาร ถเลือก แก้ไข ได้ ถึงแม้ จะทำ การ เบิกจ่า ยไป แล้ว ชื่อ รายการ ต่าง ๆ และ จำนวน เงินที่ ต้องกา รแก้ไข สามาร ถบันทึก ใหม่ได้

7 ด่วน ระบบ BIS หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณศิริรัตน์ เริ่มยินดี หัวหน้า งานงบประมาณ 4 กลุ่มควบคุมงบประมาณ กอง การเงินและบัญชี โทร. 02 241 4429, 02 241 0741 – 9 ต่อ 2281 Mobile 089 1453 232 ด่วน ระบบ BIS

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน ขณะนี้ ระบบ BIS ได้ทำการ DOWN LOAD รหัสงบประมาณและกิจกรรม หลักปีงบประมาณ 2557 ให้เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google