งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบความคืบหน้าของ การเบิกเงินสวัสดิค่ารักษาพยาบาลและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบความคืบหน้าของ การเบิกเงินสวัสดิค่ารักษาพยาบาลและ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบความคืบหน้าของ การเบิกเงินสวัสดิค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าการศึกษาบุตร กงด.กง.ทหาร

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงิน และการบัญชี
ระบบกองเงินเดือน เป็นระบบจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ทะเบียนคุมการเบิกเงินเดือนของ ข้าราชการและลูกจ้าง ตรวจสอบหลักฐานและจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง เงินงบกลาง

3 Find.rtarf.mi.th

4 คลิกเข้าไปที่ “ค้นหาและติดตามการวางฎีกาขอเบิก” (เฉพาะระบบ ใน Intranet)

5 เมื่อคลิกเข้าไปจะเจอให้เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน

6 ใส่ชื่อผู้ใช้ “GOV0015” รหัสผ่าน

7 ขั้นตอนการทำงาน เลือกเดือน เลือกปีงบประมาณ
1.เลือกปีงบประมาณ ที่ต้องการ 2. คลิกปุ่ม “ตกลง”

8 OK 3. ระบบแสดง Popup ยืนยันการบันทึกข้อมูล
4. คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงหน้าจอเมนูหลักส่วนกลาง

9 5. คลิกเลือกเมนู “ส่วนกลาง”
หน้าเมนูหลัก

10 6. หน้าจอเมนูของส่วนกลาง ประกอบด้วยเมนูหลัก ดังต่อไปนี้
คลิกค้นหาข้อมูล

11 คลิกค้นหาฎีกา

12 เมนูฎีกา ให้คลิก “ กงด. ”
เลือกปีงบประมาณ เมนูฎีกา ให้คลิก “ กงด. ” เมนูส่วนย่อย ให้เลือก “งบกลาง”

13 เมนู กรม/หน่วย เมนู เลขที่ฎีกาหน่วย คลิก

14

15 วันที่จ่ายตามที่ระบบขึ้น นับไปอีก 3 ทำการค่ะ

16

17

18 ฝากจาก งบกลาง กงด.กง.ทหาร
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๔๗๔ ลง ๒๗ ธ.ค. ๕๖ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค ข้อมูลบุคลากรภาครัฐและทะเบียนประวัติ การให้ข้อมูลการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินเบื้องต้น แก่กำลังพลในหน่วย

19

20 จบการบรรยาย

21 ข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบความคืบหน้าของ การเบิกเงินสวัสดิค่ารักษาพยาบาลและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google