งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 08. 30 น
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน เวลา น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2 1.ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ (กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง)
1.แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติด (Demand) แผนป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) แผนปราบปราม ยาเสพติด (Supply) แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ 7 แผน 1.ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย ปรับบทบาทพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปรับทัศนคติของสังคม ชุมชน ให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 ปรับ

3 1. หลักการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักเมตตา ความรักในเพื่อนมนุษย์ 2
1.หลักการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักเมตตา ความรักในเพื่อนมนุษย์ ยึดหลักนิติธรรม ใช้การบำบัด ป้องกันควบคู่การปราบปราม หลักแก้ไขโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) 3 หลัก 1.เร่งดำเนินการในด้านข้อมูล ปัญหา เร่งลดจำนวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน ชุมชน เร่งแสวงความร่วมมือกับต่างประเทศ เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหา ยาเสพติด เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เร่งสร้างหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง โดยน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อ 11 สิงหาคม 2554 เรื่องโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 6 เร่ง

4 2.พื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก จ.เชียงใหม่
อำเภอฝาง บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน ก.ย. 54 บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1 ต.เมืองก๋าย ก.ย. 54 อำเภอแม่แตง เทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลหนองหอย 28 ก.ย. 54 อำเภอเมือง หมู่ 1-12 ต.แม่แฝก / ต.แม่แฝกใหม่28 ก.ย. 54 อำเภอสันทราย

5 การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

6 การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

7 การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า
7

8 การจัดตั้งศูนย์ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จ.เชียงใหม่ สนธิกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล รับสิ่งของบริจาค

9 วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ


ดาวน์โหลด ppt วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google