งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายด้านยาเสพติด 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายด้านยาเสพติด 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายด้านยาเสพติด 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง

2 นโยบายด้านยาเสพติด แผนที่ 1 แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนที่ 2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด แผนที่ 3 แผนป้องกันยาเสพติด แผนที่ 4 แผนปราบปรามยาเสพติด แผนที่ 5 แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนที่ 6 แผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน แผนที่ 7 แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ

3 นโยบายด้านยาเสพติด ปรับที่ 1 ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย
ปรับที่ 2 ปรับบทบาท พฤติกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับที่ 3 ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปรับที่ 4 ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหายาเสพติด

4 นโยบายด้านยาเสพติด หลักที่ 1 หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเมตตา
ความรักในเพื่อนมนุษย์ หลักที่ 2 ยึดหลักนิติธรรม ใช้การบำบัด ป้องกัน ควบคู่การปราบปราม หลักที่ 3 หลักแก้ปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง

5 นโยบายด้านยาเสพติด เร่งที่ 1 เร่งดำเนินการในด้านข้อมูล ปัญหา
เร่งที่ 2 เร่งลดจำนวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน/ชุมชน เร่งที่ 3 เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและ การสกัดกั้นยาเสพติด เร่งที่ 4 เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดร้อน ของประชาชนจากปัญหายาเสพติด เร่งที่ 5 เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและ นอกสถานศึกษา เร่งที่ 6 เร่งสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมห้มีความเข้มแข็ง

6 แผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
(Potential Demand) มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไป เยาวชนกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะเป็นการตัดการเพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้าง คุณภาพชีวิต ทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

7 1. เป้าหมาย 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (อายุ 7-19 ปี) จำนวน 11,734,742 คน 1.2 ลดอัตราการเพิ่มของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ไม่ให้เกิน20% จากสถิติบำบัดรักษาและสถิติจับกุมยาเสพติด 1.3 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและพื้นที่เสี่ยง 6 ปัจจัย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนปฏิบัติการฯ ในทุกจังหวัด 1.4 กำหนดสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เป็นเป้าหมายป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดและลดปัญหาเสี่ยงที่เป็นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด 1.5 กำหนดสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงเป็นเป้าหมายป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

8 ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด
เป้าหมาย สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (อายุ 7-19ปี) จำนวน 11,734,742 คน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนสาธิต เยาวชนในสถานศึกษา 9,640,193 คน เยาวชนนอกสถานศึกษา 2,094,549 คน 8

9 เป้าหมาย สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เยาวชนในสถานศึกษา 9,640,193 คน
ป้องกันและเฝ้าระวังในสถานศึกษา ศธ./มท./วธ./กก./กทม. 11,316 แห่ง นร. ป.6 ทั้งประเทศ 807,438 คน - ศธ. : 9,959 แห่ง (สพฐ./สอศ./สช./รร.สาธิต) - กทม. : 105 แห่ง - กก. : 28 แห่ง - วธ. : 15 แห่ง - มท. : 1,209 แห่ง 30% ของ นร. ป.6 242,230 คน


ดาวน์โหลด ppt นโยบายด้านยาเสพติด 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google