งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงของรัฐ

2 ก. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 8.1 พระบรมเดขานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ พัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร

3 ข. การป้องกันประเทศ ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก 1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 8.2 ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม 1. ความพร้อมรบของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม พัฒนาระบบป้องกันประเทศโดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนเข้าร่วม พัฒนาความพร้อม ความทันสมัย และประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงของกองทัพ 2. ระดับการมีส่วนร่วมและกิจกรรมของ ทุกภาคส่วน พัฒนาบทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศและร่วมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ จัดระเบียบพื้นที่ ชายแดนให้มีความพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์และปัญหา พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับนานาประเทศ ทั้งในภูมิภาคและระดับโลก

4 ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 8.3 สามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้เข้าสู่ภาวะปกติ 1.สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดระดับลง ปรับโครงสร้างระบบและบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สามารถยุติสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ น้อมนำหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการมีส่วนร่วม สร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรมขจัดเงื่อนไขทั้งปวง ทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และระดับประเทศ พัฒนาการศักษา คุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน 8.3.4 กระชับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดระเบียบชายแดน 8.4 มีระบบข่าวกรองและระบบการเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ 2. มีศูนย์เตือนภัยพิบัติและศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 8.4.1 จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 8.4.2 จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ เพื่อให้พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ที่เป็นัยพิบัติขนาดใหญ่ 3. มีศูนย์ประสานงานข่าวกรองในระดับภูมิภาค 4. มีระบบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างแท้จริง พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวกรองของภาครัฐและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน 8.4.4 ร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติ

5 ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 8.5 มีระบบการป้องกันการลักลอบ เข้าเมืองและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ 5. จำนวนคนลักลอบเข้าเมืองไม่เพิ่มขึ้น 8.5.1 การแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว โดยสกัดกั้นการเข้ามาใหม่ ปราบปรามขบวนการนำเข้าและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 6. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็นไปตามข้อตกลงกับประเทศต้นทาง 8.5.2 แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพที่ชัดเจนให้สมดุลระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานกับการรักษาความมั่นคงของชาติ

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : รักษาความมั่นคงของรัฐ
ก. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (8.1) พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ กลยุทธ์หลัก เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง เจ้าภาพร่วม พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย และจัดกิจกรรมเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสอันควร ทุกหน่วยงาน

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : รักษาความมั่นคงของรัฐ ข. การป้องกันประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (8.2) ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ตัวชี้วัด เป้าหมาย (48-50) (1) ความพร้อมรบของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม กองทัพมีความพร้อมรบในระดับปานกลาง(80-89 %) ทุกภาคส่วน (2) ระดับการมีส่วนร่วมและกิจกรรมของทุกภาคส่วน มีส่วนช่วยในการผนึกกำลังป้องกันประเทศ กลยุทธ์หลัก เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง เจ้าภาพร่วม 8.2.1 พัฒนาระบบป้องกันประเทศโดยผนึกกำลังทุกภาคส่วน เข้าร่วม กห. กต. มท. อก. ยธ. สมช. สตช. ทก. 8.2.2 พัฒนาความพร้อม ความทันสมัยและประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติภารกิจทั้งปวงของกองทัพ ทก. มท. สตช. 8.3.3 พัฒนาบทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศและ ร่วมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ มท. ยธ. กษ. สธ. กต. สตช. สขช. ศธ. รง. 8.4.4 จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้มีความพร้อมต่อการเผชิญ สถานการณ์และปัญหา กห./ มท. กต. สตช. ทก. สมช. ปปง. ปปส.กอ.รมน. สศช. 85.5 พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับนานาประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่มีบทบาทสำคัญในโลก กต. สขช. สมช. มท. กห. สตช.

8 สธ. กห. พม. สศช. กษ. รง. วธ. สร.(ปชส.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : รักษาความมั่นคงของรัฐ ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (8.3) สามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าสู่ภาวะปกติ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (48-50) (1) สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดระดับลง พื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบลดลง กลยุทธ์หลัก เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง เจ้าภาพร่วม 8.3.1 ปรับโครงสร้างระบบและบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สามารถ ยุติสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักนายกรัฐ มนตรี (กอ.สสส.จชต.) กห. มท. สตช. ยธ. สขช. สมช. 8.2.2 น้อมนำหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการมีส่วนร่วม สร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรมขจัดเงื่อนไขทั้งปวง ทั้งในพิ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และระดับประเทศ สมช./มท. ศธ. ยธ. กห. พม. สตช. 8.3.3 พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน มท./ ศธ. สธ. กห. พม. สศช. กษ. รง. วธ. สร.(ปชส.) 8.4.4 กระชับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดระเบียบ ชายแดน กต. สขช. สมช. มท. กห. สตช.

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : รักษาความมั่นคงของรัฐ
ข. การรักษาความมั่นคงของรัฐ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (8.4) มีระบบข่าวกรองและระบบการเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (48-50) (1) มีศูนย์เตือนภัยพิบัติและศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติภายใน ปี 2548 จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ ระดับชาติภายในปี 2551 (2) มีศูนย์ประสานงานข่าวกรองในระดับภูมิภาค จัดตั้งศูนย์ประสานงานข่าวกรองครบทุกภาคภายในปี 2549 (3) มีระบบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้อมูลเชิงลึกด้านการข่าวสามารถแจ้งเตือนภัยคุกคามได้ทันเวลาทั้งในประเทศและนอกประเทศ กลยุทธ์หลัก เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง เจ้าภาพร่วม 8.4.1 จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติเพื่อให้พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ที่เป็น ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทก. มท. กห. สขช. คค. สธ. ทส. กษ. สร. สตช. จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ สมช. มท. กห. คค. สขช. สธ. ทส. กษ. สร. สตช. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวกรองของ ภาครัฐ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการข่าวภาค ประชาชน สำนักนายก รัฐมนตรี (สขช.) มท. สตช. กห. 8.4.4 ร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ฟอกเงิน การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติบนพื้นฐาน ของผลประโยชน์ของชาติ สตช./สมช. ยธ. มท. สขช. กต. กห. ปปง. พม.

10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : รักษาความมั่นคงของรัฐ
ข. การรักษาความมั่นคงของรัฐ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (8.4) มีระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (48-50) (6) จำนวนผู้ลักลอบเข้าเมืองไม่เพิ่มขึ้น ควบคุมจำนวนผู้ลักลอบเข้าเมืองไม่ให้เพิ่มขึ้น (8) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็นไปตามข้อตกลงกับประเทศ ต้นทาง การผลักดันยุทธศาสตร์ / แผนไปสู่การปฏิบัติ กลยุทธ์หลัก เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง เจ้าภาพร่วม 8.4.1 การแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิด กฎหมาย โดยการพัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมือง การสกัด กั้นการเข้ามาใหม่ ปราบปรามขบวนการนำเข้าและจัดระเบียบ แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย สตช./รง. มท. กห. กต. สขช. ยธ. 8.4.2 การแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพ ที่ชัดเจนให้สมดุลระหว่างสิทธิพื้นฐานกับการรักษาความั่นคง แห่งชาติ มท./สมช. กต. ยธ. ศธ. สธ. พม. สตช. กห.


ดาวน์โหลด ppt 8. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google