งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram
COE อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ ดร.ชัชชัย คุณบัว นายเจษฎา ช้างสีสังข์ นายกรกฏ สุภา

2 หัวข้อในการนำเสนอ องค์ประกอบอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ADS1298 chip Analog Front-End Wireless Transmission ปัญหา อุปสรรค สรุปการดำเนินงาน

3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วิธีการวัดและอุปกรณ์ ในการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ วิเคราะห์เพื่อความเป็นไปได้และถูกต้อง พัฒนาส่วนของฮาร์ดแวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ผลการใช้งานและปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 3

4 องค์ประกอบอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
RF Zigbee SOFTWARE COMPUTER ADS1298 ECG Analog Front-End MICROCONTROLER RF Zigbee ELECTRODE to PATIENT 4

5 Complete Analog Front End for ECG
ADS1298 Complete Analog Front End for ECG Small PQFP 64 pin Low-Power 8 channel ECG input 24 Bit ADC Gain 1,2,3,4,6,8 or 12 Onboard Oscillator 5

6 ADS1298 6

7 ADS1298 QFP64 PCB Adapter 7

8 Wireless Transmission (cont.)
eZ430-RF2480 Devices. MSP430F2274 processor RF chip is CC2480 2.4GHz ZigBee network Protocol. Design by Texas Instrument. eZ430-RF2480 with Battery Board. eZ430-RF2480 Dongle 8

9 Wireless Transmission (cont.)
Figure 1: CC2480 Target Board Figure 3: eZ430 Battery Board Figure 2: eZ430 USB Emulator Board 9

10 Wireless Transmission (cont.)
The eZ430-RF2480 Demo Kit comes with the ZigBee Accelerator Sample Application (ZASA), built to demonstrate the functionality ZASA ease of use of the CC2480 device. ZASA runs on the MSP430F2274 and interfaces to the CC2480 device via SPI. Figure : eZ430-RF2480 10

11 Wireless Transmission (cont.)
Figure: IAR Embedded Developer 11

12 Wireless Transmission (cont.)
Figure: packet sniffer by z-tool 2.0 12

13 Wireless Transmission (cont.)
P3.5 is Rx slot. Battery Board P3.4 is Tx slot. 13

14 ปัญหา อุปสรรค ความล่าช้าในการศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้งาน
ปัญหาในการโปรแกรม การส่งสัญญาณด้วย Zigbee 14

15 สรุปการดำเนินงาน ดำเนินการต่อวงจร โดยใช้ ADS1298
รับส่ง packet ข้อมูลด้วย EZ430-RF2480 zigbee 15

16 คำถาม ? 16


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google