งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี หอมดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี หอมดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี หอมดี
PC Oscilloscope C O E 2 8 - 1 5 นำเสนอโดย นายรังสฤษดิ์ ตั้งคณา รหัส นายวสันต์ ชานุชิต รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี หอมดี

2 AGENDA INTRODUCTION SCHEDULE THEORY CONCEPTUAL DESIGN Q&A

3 INTRODUCTION ประสิทธิภาพ ขนาด ราคา Tektronix TDS7704B-3M-J3E
7GHz 4CH 20GSa/s Oscilloscope List price $71,890 Sale price $41,355

4 Oscilloscope VS PC Oscilloscope
Sampling rate 100MHz-8GHz 44.1 – 192 kHz V max > 100 V p-p 100 V p-p Sampling bits > 16 Bits 16 – 24 Bits Optional /NA Function generator Price > 10,000 Bath < 2,000 Bath

5 SCHEDULE

6 THEORY Sampling Analog to Digital Convertor
Digital to Analog Convertor Probe Oscilloscope Wave API

7 RELATED RESEARCH Virtins Multi-Instrument 3.0
PC USB Oscilloscope DiSco

8 BLOCK DIAGRAM ภาพรวมของระบบ Signal Scale input plot
from probe <V<1 Sound C#

9 SCHEMATIC วงจรแบ่งแรงดันที่ออกแบบ

10 MATERIAL Function generator Oscilloscope Soundcard
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำวงจรแบ่งแรงดัน Resistor , Op-amp , BNC header , USB , Diode , Stereo Jack , PCB board

11 Data From Microphone Channel
SOFTWARE Oscilloscope Block Diagram Signal Data From Hardware Sound Card Microphone Channel Oscilloscope Program Sound Card Communication With Wave API Wave API Data From Microphone Channel

12 SOFTWARE Function Generator Block Diagram Sound Card Headphone Channel
Function Generator Program Sound Card Communication With Wave API Wave API Signal Data From User Interface

13 Wave API WaveIn Class WaveOut Use for recording wave data
Use for playing wave data

14 Allocate in array variable (in program)
Recording WaveInGetNumDevs() = ID 1 Open Audio Device ID 1 ID 1 Data Buffers Headphone Ch. Microphone Ch. Allocate buffers Sound card WAVEHDR Prepare Header Allocate in array variable (in program) WAVEHDR Data for plot graph

15 Generate Wave File data
Playing WaveOutGetNumDevs() = ID 1 Open Audio Device ID 1 ID 1 Headphone Ch. Microphone Ch. Load to device Sound card WAVEHDR Generate Wave File data Signal Type ?? Frequency = ?? Hz Voltage = ?? Volt Input Value form GUI

16 TOOL Microsoft Visual Studio 2008 (C# Programming Language )

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี หอมดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google