งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนวิธีและเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนวิธีและเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนวิธีและเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
(Algorithm and Program Development Tools) อ.จรรยา สายนุ้ย CS.313 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2 การออกแบบข้อมูลสำหรับใช้ในการเขียนขั้นตอนวิธี
Input/Output Data Constant/Variable Data

3 Input/Output Data Input: data to be known before/while processing a program Output: result from program execution Types: decide appropriate type of input /output data ; e.g. int , longint, char, float , double Structure: relationship of each data : struct or record, series of data set (array)

4 Constant/Variable Data
Constant: its value is fixed before running until stop running e.g. 50, ‘y’ , “male” Variable: its value can be changed during the execution e.g. x = y + z

5 Data Design Exercise การแปลงค่าองศาเซลเซียสเป็นค่าองศาฟาเรนไฮต์
ค่าองศาฟาเรนไฮต์ f = (9 /5)* c + 32 ค่าคงที่ ตัวแปร ข้อมูลเข้า ข้อมูลผลลัพธ์

6 เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
Programming Environment Program Development Tools

7 S/W Development Environments
set of tools and techniques provided for users to develop programs in easier way and more convenient use e.g. compiler + editor + debugger + file system + GUI or windowed interface

8 Programming Environment
Integrated Development Environment (IDE) : Editor Compiler Preprocessor Libraries debugging tools and other utilities e.g. Turbo C, C-Free, DevC

9 Programming Environment
Development kits : compiler, libraries e.g. JDK/JRE Tools : only editor e.g. Notepad editor & tools e.g. EditPlus

10 Program Development Tools
Editor Libraries Preprocessor Compiler Debugger Utilities

11 Program Development Tools
Editors : Notepad , Turbo C/C++ editor , EditorPlus , EClipse Libraries : Header files (C - #include) Packages (Java - import)

12 Program Development Tools
Preprocessor : C - #define Compilers : C – gcc , cc , Turbo C/C++ Java – javac , java

13 Program Development Tools
Debuggers : Turbo C/C++  trace , watch DOS  debug Utilities : C - online help Java – help message


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนวิธีและเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google