งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานด้านการบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานด้านการบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานด้านการบริการ

2 การบริการ บริการผู้อ่าน 11 บริการ ได้แก่บริการจัดทำบัตรสมาชิกบริการยืม–คืน บริการยืมต่อด้วยตนเอง(Renew online)บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการนำส่งเอกสาร(Document Delivery: DD) บริการหนังสือสำรองบริการจองหนังสือ บริการ World Wide Web บริการเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo Net Wireless Zone) บริการที่นั่งอ่าน บริการถ่ายเอกสาร บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference service) บริการเพื่อการรู้สารนิเทศ (Information literacy) บริการ World Wide Web กลุ่มที่ 1 บริการพื้นฐานของห้องสมุด

3 บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการโสตทัศนวัสดุ
การบริการ บริการหนังสือ บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการโสตทัศนวัสดุ บริการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลได้แก่บริการฐานข้อมูลรายชื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMULOPAC) บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการเอกสารดิจิทัล (สำนักหอสมุดจัดทำ) กลุ่มที่ 2 บริการสารสนเทศ

4 บริการเอกสารดิจิทัล ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (CMU e-Theses) ในรูปเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร มช. (CMU e-Research) ในรูปเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลรายงานนักศึกษา (e-Term Papers) ในรูปเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลเอกสารหายาก (e-Rare Books) ในรูปเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต (Picture Lanna) ฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านล้านนา(Lanna Food) ฐานข้อมูลเพลงล้านนา (Lanna Song) ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ (e-North) ในรูปสาระสังเขป

5 บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย (Liaison Librarian) บริการ Alert
การบริการ บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย (Liaison Librarian) บริการ Alert บริการสนับสนุนการทำวิจัยผลงานทางวิชาการวิทยานิพนธ์ บริการ SDI บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล/ห้องค้นคว้ากลุ่ม เว็บไซต์สนับสนุนการวิจัย (Research Support) ฐานข้อมูลคลังผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support)

6 Research Support () Liaison Librarians ได้รับรางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานทางวิชากรในการประชุม PULINET วิชาการ ครั้ง ที่ 1

7 ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ Rare Books American Corner บริการหนังสือคุณธรรม
การบริการ ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ Rare Books American Corner บริการหนังสือคุณธรรม บริการหนังสือ Best Seller บริการหนังสือ เอกสารของศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ กลุ่มที่ 4 บริการพิเศษ

8 กลุ่มที่ 5 บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการ การให้บริการห้องสมุดแก่บุคคลภายนอก การให้ความรู้ทางการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ การส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน การจัดนิทรรศการ การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงาน/องค์กรในการเข้าศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU Book Fair) การสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารนิเทศใหแกหนวยงานภายนอก การบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างประเทศ กลุ่มที่ 5 บริการวิชาการแก่ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานด้านการบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google