งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
ตอน : แนวทางการทำงานของ ผู้ควบคุมงาน

2 วัตถุประสงค์ของการบรรยาย
สร้างแนวความคิดในการทำงานให้ทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี สร้างแนวความคิดในการเรียนรู้การบริหารจัดการในการทำงานภาคสนาม

3 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
ในความหมายของหัวข้อการอบรม แบ่งเป็น 3 ส่วน เทคนิค การควบคุม งานก่อสร้าง

4 เทคนิค การควบคุม งานก่อสร้าง
ในความหมายของผู้บรรยาย คือ กลวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในภาระกิจ การควบคุม ในความหมายของผู้บรรยาย คือ การดำเนินการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักการ ตามที่ระบุในข้อตกลงของการดำเนินการในภาระกิจ งานก่อสร้าง ในความหมายของผู้บรรยาย คือ ลักษณะของการบูรณาการรูปแบบจากจิตนาการของนักออกแบบ ให้เกิดเป็นปฏิมากรรมวัตถุทางเทคโนโลยี

5 แผนผังหลักพื้นฐานการทำงาน

6 นวัตกรรมของงานก่อสร้าง
ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม กษัตริย์ หรือผู้มีอำนาจของอาณาจักร สั่งการ+หารือ สั่งการ+หารือ ผู้ควบคุมงาน นักออกแบบ กำหนดแนวทางและเป้าหมาย ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องงบประมาณ เวลาขึ้นอยู่กับความต้องการของคำสั่ง สิ่งก่อสร้าง

7 นวัตกรรมของงานก่อสร้าง
ยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี เริ่มเห็นคุณค่าของทรัพยากร ราคาที่เหมาะสม เทคนิคการก่อสร้าง ที่เหมาะสม สิ่งก่อสร้าง การควบคุมานที่สอดคล้อง กับเทคนิคการก่อสร้าง ระยะเวลา ที่เหมาะสม

8 องค์ประกอบและปัจจัยที่เลือกใช้เทคนิคที่ใช้สำหรับดำเนินการก่อสร้าง
เทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสม พิจารณา พิจารณา ประเภทของการก่อสร้าง สภาพแวดล้อม เลือก สิ่งก่อสร้าง

9 การแบ่งประเภทของงานก่อสร้าง
เขื่อน สาธารณูปโภค ต่างๆ งานวิศวกรรมโยธา ที่อยู่อาศัย ถนน งานวิศวกรรมอาคาร หน่วยงาน ราชการ อุตสาหกรรม สาธารณะ อาคารธุรกิจ งานวิศวกรรมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ

10 การพิจารณาสภาพแวดล้อมของงานก่อสร้าง
สถานที่ตั้งของงานก่อสร้าง สภาพภูมิอากาศ สิ่งก่อสร้าง เส้นทางการคมนาคม วัฒนธรรมของชุมชน

11 คุณสมบัติที่ผู้ควบคุมงานควรฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยในระหว่างทำงาน
มีหัวใจพัฒนาและใฝ่รู้ มีแนวคิด ด้านวิทยาศาสตร์ คุณภาพ มีใจเป็นธรรม มนุษย์สัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google