งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นกลุ่ม 1 การเตรียมการและการ กำหนดท่าทีในการเจรจา ต่อรองในระดับสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นกลุ่ม 1 การเตรียมการและการ กำหนดท่าทีในการเจรจา ต่อรองในระดับสากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นกลุ่ม 1 การเตรียมการและการ กำหนดท่าทีในการเจรจา ต่อรองในระดับสากล

2 1. WTO ตอบสนองประโยชน์ของ ประเทศกำลัง พัฒนาหรือไม่ อย่างไร หาก ประเทศกำลังพัฒนา ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะ แก้ไขอย่างไร • ตอบสนอง แต่ยังไม่มากเท่าที่ควร • อาจผลักดันให้มีการเพิ่ม งบประมาณความช่วยเหลือ ประเทศกำลังพัฒนาให้มากขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเจรจา ต่อรอง

3 2. การเจรจาใน WTO ที่ผ่าน มา ไทยได้ หรือเสียอย่างไร • มีทั้งได้และเสีย - ได้บรรยากาศการค้า ระหว่างประเทศที่ดีขึ้น - ได้กฎกติกาที่ชัดเจนขึ้นใน ระดับหนึ่ง - เกิดต้นทุนในการปรับตัว ภายในประเทศ เช่น การออกกฎหมายใหม่

4 3. ไทยควรมีท่าทีในการ เจรจาการค้าพหุภาคี รอบใหม่อย่างไร • ควรให้ความสำคัญและ ผลักดันเรื่องสินค้าเกษตร กฎเกณฑ์ การระงับข้อพิพาท การปฏิบัติตาม พันธกรณี และรอบคอบในการ เจรจาเรื่องใหม่ๆ

5 4. กลไกการเตรียมการเจรจา ภายในประเทศควรจะเป็น อย่างไร เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ ของทุกฝ่าย อย่างไร เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ ของทุกฝ่าย ในประเทศ ในประเทศ • การกำหนดนโยบายของรัฐควร พิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลกระทบในทุกด้าน • ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ควรเข้ามามี บทบาทมากขึ้น ตั้งแต่การกำหนดท่าทีการเจรจา และ ติดตามตรวจสอบ ผลการเจรจา

6 4. กลไกการเตรียมการเจรจา ภายในประเทศควรจะเป็นอย่างไร เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ในประเทศ ( ต่อ ) เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ในประเทศ ( ต่อ ) • เตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลเพื่อใช้ ในการเจรจา ทั้งเรื่องการจัดเก็บข้อมูลในประเทศ ให้ทันสมัย และเที่ยงตรง และเรื่องการเผยแพร่ ข้อมูลให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง • เพิ่มการวิจัยเพื่อประเมิน Cost & Benefit จากการเจรจา • สร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากรในการเจรจา

7 5. การปฏิรูปการเงินระหว่างประเทศ จะมีผลกระทบ ต่อการค้าและภาคการผลิตที่ แท้จริงอย่างไร ไทยจะได้ ต่อการค้าและภาคการผลิตที่ แท้จริงอย่างไร ไทยจะได้ ประโยชน์อย่างไร ประโยชน์อย่างไร • สร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ เอื้อต่อการค้า และการลงทุน • มีกติกาที่จะคุ้มครองประเทศกำลัง พัฒนาที่กู้ยืมเงิน จากต่างประเทศ ไม่ให้ถูกเจ้าหนี้เอา เปรียบ • ธุรกิจที่ไปลงทุนในต่างประเทศ สามารถนำเงินเข้าออก ได้อย่างคล่องตัว ไม่เป็นอุปสรรคต่อ การลงทุน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นกลุ่ม 1 การเตรียมการและการ กำหนดท่าทีในการเจรจา ต่อรองในระดับสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google